6890 werd opgemerkt, zijn wij thans, na de aankondiging van de nieuwe conversieleening, zes soorten geblokkeerde guldens rijk. Een rijkdom, die samenhangt met de buitengewone in gewikkeldheid van de administratie der armoede van ons land. Het leek ons gewenscht om een en ander uit dit artikel over te nemen, omdat het tevens een samenvatting geeft van de verschillende geblokkeerde rekeningen en van de voorschriften die daarop van toepassing zijn. Het navolgende is dus in verkorten vorm aan bedoeld artikel ontleend: ,,Mef de officieele aankondiging van de nieuwe 33^°/e Conversieleening 1947 heeft onze Minister van Financiën weder een nieuw soort „geblokkeerde guldens" in hef leven geroepen, waarmede het reeds bestaande aantal variëteiten werd uitgebreid. Het is niet ondienstig om de verschillende soorten geblok keerde guldens eens nader te bezien, temeer daar de onder linge afwijkingen dusdanig groot zijn, dat-men bezwaarlijk nog van „vrij" en „geblokkeerd" geld kan spreken. Laatstgenoemde categorie, n.l. hef geblokkeerde geld, is in een zestal groepen onder te verdeelen, welke ieder voor zich eenerzijds aan bepaalde voorschriften is onderworpen en anderzijds bepaalde faciliteiten geniet. Dit is niet alleen van beteekenis met het oog op de ie verwachten deblok keering, doch ook met het oog op een mogelijke overdracht van geblokkeerd tegoed tegen vast te stellen koersen. 1) Wanneer wij tot ontleding van het geblokkeerd geld overgaan, dan zijn daar allereerst de geblokkeerde geldre keningen bij de banken, spaarbanken, boerenleenbanken en giro-instellingen, welke haar ontstaan te danken hebben aan de geldsaneering in September 1945. Wij hebben hier fe doen met het zuiver monetair geblokkeerd tegoed, waar over na beëindiging der geldsaneering weder de vrije be schikking za'l worden verkregen. Nu de aanslagen in de ver- mogensaanwas-belasfing en de vermogensheffing binnen afzienbaren tijd te verwachten zijn, zal het moment aanbre ken, waarop dit monetair geblokkeerd tegoed zal worden vrij-gegeven of althans overdraagbaar zal kunnen worden,

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 8