6889 „concerns van grooten omvang mef specifiek kapitalisfi- „schen inslag". In enkele woorden en wij mogen zeggen op meesterlijke wijze, wordf hier door iemand, die een der spaarinstellin- gen, fe weten de boerenleenbanken, door en door heeft leeren kennen, geteekend welk een belangrijke functie de institutioneele beleggers in 't algemeen en de boerenleen banken in 't bijzonder, voor staat en maatschappij vervullen en hoe juist bij de boerenleenbanken wier .werk en organi satie op gezonde maatschappelijke beginselen zijn gegrond vest, verzekerd is, dat zij ten algemeene nutte en niet op privaat winstbejag belust, werkzaam zijn. Van de kapitalis tische op machtsontplooiing beluste instellingen worden zij duidelijk onderscheiden, maar even duidelijk wordt onder streept, dat een op het algemeen welzijn gerichte werk zaamheid geen monopolie is van den Staat en zijn organen, maar al jaar en dag in den sector van het spaarwezen ge schiedt door allerhande uit het particulier initiatief ontspro ten instellingen, wier vruchtbaren arbeid de Staat ia eigen belang goed doet zooveel mogelijk te bevorderen. Anderzijds dienen al degenen, die in het spaarwezen werkzaam zijn, dat wil dus ook zeggen, degenen, die be- hooren tot de boerenleenbankorganisafie, van hun verant woordelijkheid in hun werk jegens het algemeen belang diep doordrongen te zijn. Iéder trekt dan ook in het huidige tijds bestek voor zichzelf in hef werk, waarin hij is geplaatst, de consequentie uit de woorden, waarmede Dr. H. zijn artikel beëindigt: „Hef aankweeken van verantwoordelijkheidsbesef en „spaarzin bij de burgers, een gezond beheer van de pu blieke financiën, een constructief fiscaal beleid, een goed georganiseerde geld- en kapitaalmarkt, dit alles heeft groo- „ten invloed op het ingewikkelde raderwerk, dat de kapi- „faalvoorziening regelt, en is daarom voor het economisch „herstel van Nederland van beslissende beteekenis". IETS OVER GEBLOKKEERDE GULDENS. Zooals onlangs in het „Beurs-Bulletin" van de Maasbode

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 7