6888 fige aanwending verzekerd is. De overheid dient daarbij met name, aldus Dr. H., de noodige aandacht te besteden aan de handhaving van een juiste en doelmatige verhouding tusschen de productieve en consumptieve aanwending. De besteding in het productieproces van het bespaarde geld-inkomen, meestal aahgeduid als de investeering in het productieproces, kan op verschillende wijzen plaats vinden en wél rechtstreeks in het eigen bedrijf dan wél in een an der bedrijf door mddel van aandeelen of obligaties of ten slotte door tusschenkomst van de organen van de kapitaal markt, die als institutioneele beleggers worden aangeduid. Het is van groot belang hier over te nemen, wat Dr. H. opmerkt over deze instellingen: „De institutioneele beleggers (spaarbanken, boerenleen banken, levensverzekeringsmaatschappijen, pensioenfond sen e.d.) vormen te zamen de veelarmige delta, door wel- „ker beddingen de spaarmiddelenstroom van honderddui zenden burgers naar hef groote bassin der kapitaalmarkt „vloeit. De kleine man, die zijn spaarpenningen bij de spaar- „bank of de boerenleenbank brengt; de ambtenaar, die een „deel van zijn salaris in het algemeen burgerlijk pensioen fonds stort; de beoefenaar Van hef vrije beroep, die zijn „levensverzekeringspremie betaalt, zij allen brengen met „groote regelmaat dagelijks, wekelijks of maandelijks enorme „bedragen verdeeld over honderdduizenden kleinere en „grootere posten bijeen, die via de institutioneele beleggers „naar de kapitaalmarkt worden geleid. Wij kunnen zeggen, „daf in den modernen staaf de voorziening van de overheid „en haar organen van kapitaalmiddelen in hoofdzaak ge schiedt langs den indirecten weg dezer institutioneele be- „leggers, die, indien zij op onmaatschappelijke wijze zou- „den worden geleid, een beangstigende machtspositie in „den financiëelen sector van onze samenleving zouden in- nemen. Juist de breede schoeiïng van de institutioneele „beleggingsorganen op de massa van het volk en haar in „sterke mate op een gemeenschappelijk belang gerichte en „overzichtelijke structuur bieden waarborgen, dat excessen „van machtsontplooiing van haar zijde in mindere mate zijn „te vreezen dan van de zijde van monopolistisch getinte

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 6