6885 doet voor andere financieele instellingen en haar diensten uitsluitend verricht ten profijte van boer en tuinder. Voor 1947 is dan ook ons devies: Wij zullen handhaven. KAPITAALVOORZIENING. Onder bovenstaanden titel heeft onze oud-directeur Dr. G. W. M. Huysmans als president-directeur van de Herstel- bank een bijdrage geleverd in het onlangs verschenen boek werk „Nederlands Economisch Herstel", dat vervolgens door hemzelf als Minister van Economische Zaken wordt ingeiefd. Het is een doorwrocht artikel, dat voor velen on zer eenvoudige kassiers moeilijk leesbaar zou zijn maar waaruit wij toch eenige zinsneden willen aanhalen, omdat zij naar onze meening nog eens onderstreepen den natio- nalen arbeid, die heden ten dage wordt gepresteerd door allen, die betrokken zijn in het boerenleenbankwerk, dat dan ook in het artikel telkens wordt aangeduid als een belangrijke schakel in hef financiëele organisme van ons land. Dr. Huysmans begint zijn artikel met te wijzen op de nood zakelijkheid van samenwerking tusschen kapitaal en arbeid, waarover hij het navolgende opmerkt: „Een goed bestuurd land, welks geografisch en politieke „omstandigheden gunstig zijn en welks bevolking door „aanleg en scholing de geschiktheid tot infensieven arbeid „bezit, kan door een doelmatige samenwerking tusschen de „productiefactoren arbeid en kapitaal tot een zeker peil van „welvaart worden gebracht. De arbeid kan niet dan onder „aanwending van voldoende kapitaalgoederen tot de ge- „wenschte resultaten leiden, terwijl daarnaast het kapitaal „bij afwezigheid van bevruchting door een voldoende aan wending van arbeidskracht (leidinggevende arbeid daar onder begrepen) niet tof verhooging der nationale wel- „vaarf kan bijdragen". Vervolgens wordt in het artikel nagegaan, waf onder ka pitaal en kapitaalvoorziening moet worden verstaan. Onder kapitaal of kapitaalgoederen worden begrepen de produc tiemiddelen, zooals machines, verkeersmiddelen en' grond-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 3