6884 stalte gaf aan zijn coöperatie-gedachten, zij het niet in den vorm eener boerenleenbank doch in dien van een coöpe ratieve broodfabriek. Daarbij was hef niet alleen zijn opzet om door gezamenlijken inkoop en gezamenlijke verwerking den armen het brood zoo goedkoop mogelijk te verschaf fen, doch tevens ook om daardoor geloof en vertrouwen te wekken in de eigen krachten, die in het volk en in hef bijzonder op hef platteland leven. Hoe een naar zijn voorbeeld opgetrokken en daardoor diep in de plattelandsbevolking wortel geschoten organi satie als de onze in staat is om de zelfwerkzaamheid tot de hoogste prestaties op te stuwen, heeft het afgeloopen jaar wederom bewezen, waarin van den dorpskassier en van de plaatselijke beheerders schier hef onmogelijke werd ge vraagd, om de binnengekomen hoeveelheden werk te ver zetten, de organisatie op de hoogte van haar tijd te hou den, alle voorschriften zoo goed mogelijk te verwerken en tenslotte de adminisfrafie aan kant te krijgen. In het. algemeen gesproken zijn zoowel de plaatselijke banken als onze Centrale Bank daarin ruimschoots geslaagd. Dank daarvoor aan allen, die tot deze prestatie hebben bij gedragen; dank daarvoor ook aan allen, die hun vertrou wen steeds in ons zijn blijven stellen. Wij zullen hierbij niet lang blijven stilstaan; onze blik is vooruit gericht. Ook 1947 belooft geen -gemakkelijk jaar fe worden; de afwikkeling der geldsaneering is voor daf jaar in het vooruitzicht gesteld, met de afwerking der effec- fenregistratie, der conversieleening en zoovele andere bij zondere opdrachten, die nog te wachten staan. Daarnaast vraagt de crediefverleening en de belegging steeds meer van onze aandacht; het sparen moet worden bevorderd, waarvoor nog eens in het bijzonder mag worden gewezen op de plaatsing van de onder de huidige omstan digheden aantrekkelijke schuldbrieven van de Centrale Bank, terwijl ook het overschrijvingsverkeer steeds verder dient te worden ontwikkeld. Meer en meer blijkt de onmisbaarheid van de boeren leenbank als financieele instelling ten plattelande. Aldaar vindt men dan ook schier overal, hecht georganiseerd, de boerenleenbankorganisafie, die in dienstbetoon niet onder-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 2