6896 1 194.. Voor een vlotte afwerking van Uw giro-opdrachten en om stagnatie hierin zooveel mogelijk te vermijden, deelen wij U mede: a. dat het tegoed op Uw-5^rekening per heden loopende bedraagt. b. dat bij een crediet van Uw rekening per heden debet staat. Uw sa^° te9oed c|USi jndien U nief tijdig stort, crediet snel uitgeput zijn. Aanvragen voor crediet (eventueel credietverhooging) onder de gewone voorwaarden, worden welwillend in be handeling genomen. In verband met den, voor de behandeling van Uw aan vraag, benoodigden tijd, geven wij U in overweging, deze zoo spoedig mogelijk in te dienen. Hoogachtend, Boerenleenbank Heeft de rekeninghouder niet meer voldoende tegoed om in de naaste toekomst ten laste van zijn rekening te giree- ren en is het hem niet mogelijk op zijn rekening geld bij te storten, dan kan hij bij de Boerenleenbank een crediet aan vragen. Deze aanvraag wordt op de gewone wijze door hef Bestuur in behandeling genomen (eventueel onder goed keuring van den Raad van Toezicht en de Centrale Bank). Aangezien het Bestuur als regel slechts één keer per maand vergadert, is het wel van belang om, met credietaanvragen nief tot het laatste moment te wachten. De waarschuwings- berichten als boven bedoeld moeten dus ook tijdig aan degenen, die daarvoor in aanmerking komen, worden toe gestuurd. Tijdig wil in dit geval zeggen: minstens een maand voordat men verwacht, dat hef saldo zal zijn uitgeput.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 14