6895 beurt nogal eens, dat de stand van de rekening een door den zaakvoerder doorgegeven overboekingsopdracht (form. 30c) niet meer kan verwerken. Dit over-disponeeren brengt veel onnoodig werk met zich mee, vooral voor den zaak voerder. Bovendien zal het gemelde euvel allesbehalve be vorderlijk' zijn voor de ontwikkeling van het giro-verkeer tusschen de Aan- en Verkoopvereenigingen en de Boeren leenbanken. Men kan zich nu wel op het standpunt stellen, dat de rekeninghouders daar zelf maar op moeten letten. Voorkomen is echter beter dan genezen. Hoe kan de kassier het overdisponeeren voorkoment Een automobilist, die lid is van de A.N.W.B. (of van de K.N.A.C.) ontvangt een maand voordat zijn tweejaarlijksch rijbewijs vervalt automatisch een waarschuwing om, teneinde moeilijkheden te voorkomen, op tijd een nieuw rijbewijs voor de volgende twee jaar aan te vragen. Wanneer in een electrische centrale een bepaalde leiding dreigt de stroom niet meer te kunnen verwerken, gaaf op het waarschuwingsbord hef roode lampje aan. Een spreker voor de microfoon in de radio-studio wordt, als zijn kwartier ten einde loopt, door een rood lichtje daaraan herinnerd. Zoo kan de kassier van de Boerenleenbank een rekening houder een „seinfje" geven, voordat hem een onverbiddelijk ,,halt" moet worden toegeroepen. Het zal den lezer duidelijk zijn waar we naar toe willen. Bij hef overboeken van de posten naar de rekeningen in de grootboeken, hetgeen, zooals bekend is, vanzelfsprekend steeds zoo spoedig mogelijk moet geschieden, let de kas sier erop of hef tegoed of het toegestane credief de betref fende debifeering nog foelaat. Aan de hand van hef saldo der rekening en de reeds geboekte, al of niet automatische, overschrijvingen ten gunste van de Aan- en Verkoopveree- niging, is het gemakkelijk te beoordeelen, of hef saldo der rekening of hef crediet weldra zal zijn uitgeput. Is dit nu hef geval, dan sfuurf de kassier den betrokken rekeninghou der een berichtje (in gesloten enveloppe) dat als volgt kan tuiden:

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 13