6894 bank doorgeven op lijsten, zoooals deze door de P.A.V.A.'s werden gebruikt. De begunstigden worden in rekening ge crediteerd en ontvangen daarvan bericht door middel van formulier 41. De rekening van de Aan- en Verkoopvereeni- ging. wordt voor het totaal van de lijst(en) belast; op de daarvoor te zenden debet-nota's moeten eventueel nummer en datum van het opdrachtformulier vermeld worden. De andere zijde van het betalingsverkeer vindt haar grondslag in de leveranties van benoodigdheden voor den land- en tuinbouw (kunstmest etc.) door de Aan- en Ver-' koopvereeniging aan haar leden. Indien de betrokken afne mer een spaar- of loopende rekening (met of zonder cre- dief) bij de Boerenleenbank heeft, kan hij zijn betalingen ten laste van deze rekening verrichten. Dit kan dan op twee manieren geschieden. De eerste mogelijkheid is om voor iedere afzonderlijke betaling een formulier 30c aan den zaakvoerder af te geven. Deze laatste geeft de formulieren 30c (opdrachten tof overschrijving) iederen dag door aan den kassier, die de respectievelijke rekeningen van de op drachtgevers belast en de rekening van de Aan- en Verkoop vereeniging voor het totaalbedrag credifeerf. Een tweede, o.i. eenvoudiger, manier is de automatische overschrijving. De afnemers van de Aan- en Verkoopvereeniging verstrek ken daartoe aan de Boerenleenbank een doorloopende machtiging, om voor alle rekeningen of facturen van de Aan- en Verkoopvereeniging hun spaar- of loopende rekening te belasten. De zaakvoerder geeft in dit geval telkens een opgave van de door de afnemers verschuldigde bedragen aan de Boerenleenbank, die de rekening van de Aan- en Verkoopvereeniging voor het totaalbedrag crediteert en de afzonderlijke rekeningen van de afnemers debiteert. Hiervan wordt eveneens door middel van een formulier 41 bericht gestuurd. Een en ander heeft slechts dan een vlot verloop, indien de spaar- of loopende rekeningen regelmatig voldoende tegoed aanwijzen om de betreffende betalingen ten laste daarvan te kunnen doen, of, bij een loopende rekening mét credief, hef toegestane crediet de debiieering nog toelaat. Hier doen zich in de practijk moeilijkheden voor. Het ge-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 12