6893 het destijds nog bestaande „dubbel-geblokkeerd tegoed", alsmede van geblokkeerde effectenopbrengst konden op deze 3% geblokkeerde Grootboekschuld inschrijven a pari. Wij hebben hier dus fe doen met een combinatie van drie soorten geblokkeerd tegoed. Deze bonte mengeling van geblokkeerd tegoed zal de procedure van deblokkeering niet vergemakkelijken". OVERBOEKINGEN, BESTEMD VOOR DE CENTRALE HANDELSVEREENIGING TE VEGHEL. Bij hef overmaken van bedragen naar de C.H.V., de Cen trale Handelsvereeniging te Veghel,wordt door kassiers meermalen abusievelijk op de giro-opdracht (form. C1) ver meld: „C.A.V. Veghel". De overschrijving komt dan terecht bij de Coöperatieve Aan- en Verkoopvereeniging te Veghel, de plaatselijke afdeeling te Veghel dys. Dit veroorzaakt on- noodig geschrijf, kosten en.... vertraging. Wij verzoeken de H.H. kassiers daarom beleefd, doch zeer dringend bij overboekingen, die bestemd zijn voor de Centrale Handels vereeniging fe Veghel, dezen naam volledig te vermelden of duidelijk de letters C.H.V. te Veghel en niet C.A.V. HET GIROVERKEER TUSSCHEN DE PLAATSELIJKE AAN- EN VERKOOPVEREENIGINGEN EN DE BOERENLEENBANKEN. In den loop van 1946 hebben wij ons beijverd om, in samenwerking met de Centrale Handelsvereenigingen hef giro-verkeer tusschen de plaatselijke Aan- en Verkoopver- eenigingen en de Boerenleenbanken op eeh uitgebreider plan te brengen. Van den eenen kant werd gewezen op de mogelijkheid van bijschrijving op de rekening bij de Boerenleenbank van de bedragen, die de leden van de Aan- en Verkoopvereeni- gingen te vorderen hebben uit hoofde van aan haar gelever de akkerbouwproducten. De zaakvoerder van de Aan-en Ver koopvereeniging kan de uit te keeren bedragen periodiek (per week óf per maand) aan den kassier der Boerenleen-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 11