6892 3) De derde soort geblokkeerd geld, wordt gevormd door de „dubbel" geblokkeerde guldens uit lossingen en rentebetalingen van stukken, welke tot het zgn. vijandelijke vermogen gerekend moeten worden. Hierop rust de blok kade van rechtsherstel en deze gelden mogen niet voor be lastingbetaling of anderszins worden aangewend. 4) De vierde soort geblokkeerd geld wordt gevormd door de bedragen op zgn. „lossingsrekeningen". Deze be dragen, afkomstig uit lossingen etc. mogen na betaling van aan rechtsherstel naar vrije rekening worden overge boekt. Feitelijk kan men het tegoed op zgn. lossingsreke ning dus als vrij geld aanmerken. 5) Het minst aantrekkelijk geblokkeerd tegoed ontstaat nu bij de aangekondigde conversieleening, waarbij degenen, die van de conversiemogelijkheid geen gebruik maken, hun aflossing op een zgn. „conversierekening" ontvangen, welke bij het agentschap van het Ministerie van Financiën te Am sterdam, dus niet bij de particuliere banken, wordt gehou den. De namen en adresupn van de onwilligen worden dus bij het Ministerie van Financiën bekend. Dit geblokkeerd tegoed'draagt 2%°/o rente en blijft tot ten hoogste 5 jaren geblokkeerd. Het is duidelijk, dat deze conversierekening zoowel wat de rente als wat de duur van de blokkade betreft, ten achter staat bij de 3°/o Grootboek schuld 1946. Het tegoed op deze „conversierekening" kan, naar men thans mag aannemen, niet voor belastingbetaling worden aangewend, is tijdens den duur der blokkade niet beleenbaar en niet verhandelbaar. 6) Oud geblokkeerd geld ligt verankerd in het 3% Grootboek 1946. Deze grootboekinschrijvingen werden voor een duur van 3 jaar tot uiterlijk 1949 geblokkeerd, waarna zij ter beurze zullen worden genoteerd. De looptijd is ten hoogste 50 jaar. Met deze geblokkeerde tegoeden mogen vermogensaanwasbelasting en vermogensheffing worden vol daan, tevens kunnen zij dienen voor zekerheidsstelling. Hier hebben wij dus een later ter beurze verhandelbaar object in afgeronde bedragen van 100.terwijl overdracht aan derden mogelijk wordt, zoodra de aanslagen in de vermo gensaanwasbelasting en de vermogensheffing bekend zullen zijn. Houders van vrij geld, van geblokkeerd tegoed, van

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 10