MAANDELIJKSCHE MEDEDEELINGEN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN No. 336 Januari 1947 INGANG IN HET NIEUWE JAAR. Wanneer bij den ingang in het nieuwe jaar onze gedach ten uitgaan naar de plaatselijke beheerders en kassiers van onze boerenleenbanken, naar de vele geestelijke en we reldlijke beschermers onzer landbouwcredietinstelling en naar al diegenen, die hun tijd en aandacht aan het werk onzer credietorganisatie besteden, dan wenschen wij hun dat zij ook in het nieuwe jaar wederom kracht mogen vin den in eigen geloof en in hun Christelijke beginselen, om met de onmisbare hulp van boven nog meer en beter hun persoonlijk leven te verdiepen in den dienst van den even- mensch door het werk in onze organisatie. Hef schijnt nauwelijks mogelijk in dezen bij uitstek mate- rialistischen tijd begrip te vragen voor gemeenschapszin en dienst van den evennaaste en dat nog wel in een finan cieel, organisme, dat zooals onze landbouwcredietorganisa- tie zoozeer bij het maferieele welvaartstreven betrokken is. In een verarmde wereld zien wij steeds meer, dat de orga nisatie om uit de armoede naar meer welvaart te komen alles aan zich ondergeschikt dreigt te maken en doel in zichzelve wordt. In dit gigantisch welvaartstreven, waarin enkelingen nog nauwelijks tellen en groepen en staten voor elkander niet onderdoen, komen wij kracht toewen- schen om te volharden in die taak van wederzijdsch hulp betoon, waarin de grondslag van onze coöperatieve cre dietorganisatie is gelegen. In 1947 zal hef honderd jaar geleden zijn, dat Raifteisen, de grondlegger van ons credietsysteem, voor het eerst ge-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 1