MAANDELIJKSCHE MEDEDEELINGEN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN No. 326 December 1945Januari 1946 Aan de aangeslofen Boerenleenbanken. Mijne Heeren, Bij deze stellen wij U er mede in kennis, dat wij met ingang van 1 November 1945 aan den heer Dr. G. W. M. Huysmans, in verband met zijn benoeming tot President-Directeur der Maatschappij tot Financiering van het Nationaal Herstel te 's-Gravenhage, op zijn verzoek op de meest eervolle wijze ontslag hebben verleend als Eerste Directeur onzer bank, zulks onder dankbetuiging voor de vele diensten aan onze instelling bewezen. Wij brengen tevens te Uwer kennis, dat met ingang van 1 November 1945 de Heer A. Kemmere, die reeds 25 jaar aan den binnendienst van de Inspectie onzer bank is ver bonden, is aangewezen als Tijdelijk Procuratiehouder. De heer Kemmere is tevens bevoegd om correspondentie van organisatorischen aard, geen verbintenis voor onze bank inhoudende, namens het Bestuur te teekenen. Coöperatieve Centrale Boerenleenbank BENOEMING DIRECTEUR. In verband met de bestaande vacature in de Directie der Centrale Bank werd door ons Bestuur, na verkregen goed keuring van den Raad van Toezicht, met ingang van 1 Fe bruari 1946 tot Directeur benoemd de heer Mr. Ph. C. M. van Campen, Administrateur bij het Departement van Finan ciën, te 's-Gravenhage. Een nieuwe handteekening-circulaire zal U, mede naar aanleiding van de benoeming van den Heer A. Kemmere tot tijdelijk procuratiehouder, binnenkort worden toege zonden.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1945 | | pagina 9