6707 Circulaire no. 190 gaat over de Beschikking Fiscale Re cherche. r Circulaire no. 191 noemt verschillende deblokkeeringen: huwelijk, geboorte, begrafenis, pacht, aankoopen van vee en auto's, kleine zelfstandigen enz. Circulaire no. 192 geeft een aanvulling inzake de Be schikking Fiscale Recherche en handelt verder over de de blokkeering voor de kleine zelfstandigen alsmede over de biljetten van f1000.en f500. KINDERBIJSLAGWET. Bij Besluit van 10 Augustus 1945 Staatsblad F 143 is voor elk kind waarvoor van hef Rijk kinderbijslag wordt genoten, het bedrag van de uitkeering tijdelijk verhoogd tof f 0.40 per dag, ongeacht het inkomen, dat door den werknemer wordt genoten. De boerenleenbanken en óe bevrijding. Vrijheid blijheid. Dat bleek uit de vele enthousiaste blie ven, die wij ontvingen uit de diverse deelen van het land, gelukkig als men was van het slavenjuk bevrijd te zijn. Doch de groote vreugde werd eenigszins getemperd, toen wij vernamen, dat diverse boerenleenbanken in Midden- en Noord-Limburg, in het Westen van Brabant en in de Betuwe het er minder goed hadden afgebracht. De kassier met zijn gezin geëvacueerd, brandkasten gesprongen, administratie verspreid over het geheele huis, dat was het beeld dat werd opgehangen van diverse plaatsen. Zoodra zij konden, het missen van voldoende vervoer middelen blijft nog steeds een groote belemmering, trokken onze inspecteurs erop uit, zochten de verspreide boeken en bescheiden bij elkaar en brachten alles over naar de Centrale Bank. Hier werd alles uitgezocht, bijgewerkt, vast gesteld wat ontbrak, nieuwe boeken aangelegd. Zoodra dit klaar was en de kassier weer was teruggekeerd, werd hem

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1945 | | pagina 7