6706 Circulaire no. 177 van 5 April 1945 handelt over de rente vergoeding door de Centrale Bank alsmede over de maat regelen, welke door de Boerenleenbanken zijn te nemen. Circulaire no. 178 handelt over de betaalbaarstellnig van spaarboekjes ten behoeve van geëvacueerde spaarders. In circulaire no. 179 werden inlichtingen verstrekt over de inlevering der biljetten van f100. De circulaire no. 180, 181 en 182 hebben betrekking op de geldzuivering 1945. Circulaire no. 183 geeft de noodige inlichtingen inzake het opnemen van nieuw geld voor loon, salaris enz. In circulaire no. 184 is voornamelijk hef accreditief bespro ken, hetwelk voor de boerenleenbanken bij de Agenten der Nederlandsche Bank werd geopend. In circulaire no. 185 komt een toelichting voor op de „Beschikking Deblokkeering 1945". Daarin zijn naast enkele andere punten behandeld het nieuwe Geldverkeer in de eerste weken alsmede de Administratie. In circulaire no. 186 zijn de volgende onderwerpen be handeld: a. de splitsing der rekeningen in girale en geblokkeerde saldo's; b. de regelingen voor de z.g. kleine zelfstandigen, voor koopers van vee en vóór de levensmiddelen-bedrijven; c. da deblokkeeringsaanvragen, te richten aan den Agent van de Nederlandsche Bank. Circulaire no. 187 handelt over kassierssalaris en molest- verliezen. In circulaire no. 188 komen speciale deblokkeeringen ter sprake, verder de opgave van het totaal geblokkeerd tegoed op 2 October voor de Nederlandsche Bank alsmede diverse andere onderwerpen zooals de opheffing van het bankge heim, hef verleenen van credieten en voorschotten enz. Circulaire no. 189 geeft o.a. inlichtingen over Reichs- marken, bankbiljetten van f 1000.en f500.dividenden en coupons.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1945 | | pagina 6