6705 Tenslotte heeft de jubilaris zelf het woord verkregen. Uitvoerig schetste hij de omstandigheden, waaronder hij het voorzitterschap heeft aanvaard en de vele aangename en onaangename gebeurtenissen der verstreken 25 jaren. Spie ker sloot met woorden van dank aan alle medewerkers. Het verdient aanteekening, dat de Hoogeerwaarde Heer Th. van der Marck, Adviseur der Centrale Bank, die in ver band met zijn leeftijd en de oorlogsomstandigheden sedert zeer langen tijd niet meer in Eindhoven was geweest, voor deze gelegenheid naar Eindhoven was gekomen teneinde persoonlijk zijn belangstelling te betuigen. Van zeer vele boerenleenbanken waren gelukwenschen binnengekomen, terwijl ook verschillende bloemstukken waren gezonden. De viering droeg een intern karakter, doch was daarom niet minder plechtig en feestelijk. De plaatsruimte laat niet toe de verdiensten van den heer Fleskens hier in den breede te schilderen. Een herinnering aan de vele gebeurtenissen op economisch en politiek ge bied, die in de periode van zijn voorzitterschap hebben plaats gevonden, is voldoende om in te zien, dat beschou wingen en zorgen den jubilaris niet bespaard zijn gebleven. Wij denken hier aan de vele moeilijkheden in de periode na den oorlog 1914—1918, toen verschillende landbouwinstel lingen met moeilijkheden te kampen hadden, aan den onder gang der Hanzebanken en van de Centrale Bank van Alk maar, aan de landbouwcrisis der 30-er jaren, aan de pas afgesloten oorlogsperiode. Ondanks alle zorgen, die dit alles het bestuur en speciaal den voorzitter heeft gebracht, is de Centrale Bank al deze moeilijkheden onverlet te boven gekomen. Dit geeft hoop voor de toekomst en moed voor de periode van herstel, die wij thans voor ons hebben. Circulaires No. 176 d.d. 6 September tot en met No. 192 di.d. 2 November 1945. In circulaire no. 176 van 6 September 1944 werden de noodige inlichtingen gegeven met betrekking tot de Ver ordening beperking betalingsverkeer 1944" (bankenmora- torium).

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1945 | | pagina 5