6704 boerenleenbanken die bij hun evacuatie aan de boerenleen bankzaken dikwijls meer zorg hebben besteed dan aan hun privé bezit. Reeds direct na de bevrijding van Eindhoven deed het Nederlandsch Militair Gezag een beroep op een onzer directeuren, teneinde de financiëele belangen van de Neder- landsche Regeering te helpen behartigen. Hierbij werd het apparaat onze Centrale Bank ingeschakeld, die het zich een eer en een plicht rekende om voor ons herrijzend vaderland in die moeilijke momenten ook het hare te doen. Onze Cen trale Bank was, zoolang de Noordwestelijke provincies niet bevrijd waren, de aangewezen financiëele instelling met een voldoende uitrusting aan geschikt personeel en kantoorruimte om in deze de publieke zaak te dienen. A. N. FLESKENS 25 jaar Voorzitter van het Bestuur onzer Centrale Bank. Op 16 September 1945 was het 25 jaar geleden, dat de heer A. N. Fleskens werd gekozen tot voorzitter van het Bestuur onzer Centrale Bank. Gezien de tijdsomstandigheden heeft de herdenking van dit jubileum een intern karakter gedragen. De jubilaris is te midden zijner familie in een buitengewone vergadering van het Bestuur en den Raad van Toezicht gehuldigd, bij welke huldiging ook het personeel der Bank aanwezig was. Nadat de onder-Voorzitter van het Bestuur Jhr. Mr. J. Th. M. Smits van Oyen de bijeenkomst had geopend en den jubilaris de gelukwenschen van het Bestuur had overgebracht, verleende hij hef woord aan den heer Mr. P. W. H. Truyen, President van den Raad van Toezicht, die in een belang wekkende toespraak de verdiensten van den jubilaris schet ste en de vele moeilijke problemen en omstandigheden uiteenzette, waarmede de Centrale Bank tijdens de ver vlogen 25 jaar heeft te maken gehad. Nadat door Dr. G. W. M. Huysmans namens directeuren der Centrale Bank een gelukwensch was uitgesproken, werd het woord verleend aan den Hoofdinspecteur de heer P. van Gemerf, die namens het heele personeel der Instelling in een uitgebreide toespraak den Voorzitter huldigde.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1945 | | pagina 4