6703 Maar de grootste moreele voldoeninq is en blijft het voor de leiding onzer Centrale Bank, dat zij er steeds in is qe- slaaqd om al haar personeel en alle kassiers van de boeren leenbanken vrij te houden van slavenarbeid in Duitschland. Dat heeft menige inspanning gekost, dat vroeg heel wat beleid, daarvoor moest wel eens op „illegale wijze worden gewerkt, daartoe moesten we wel eens op onze tanden bijten, maar het is gelukt en laten wij God hiervoor dank baar zijn, want boven alle zakelijke belangen gaat toch: de vrijheid van den mensch. Helaas op zijn laatst is bij razzia's af en toe de kassier of de beheerder eener locale bank en ook wel eens een lid van het personeel onzer Centrale Bank opgepikt, doch ge lukkig liep dit vrij goed af. Meerderen hebben ieder op hun beurt eens moeten onderduiken. Velen waren zwaar „ille gaal". Zoo at en toe hielden we 't hart wel eens vast maar daarvoor was het oorlog. Van de 570 kassiers van boeren leenbanken waren er slechts twee N.S.B.-er. Een hiervan konden wij tijdens den oorloa uit zijn functie werken, één kon pas na de bevrijding ontslagen worden. Het beambten- korps onzer Centrale Bank was politiek vollediq vertrouwd hetgeen in niet geringe mate voor onze credietorganisatie van belang is geweest. De materieele schade, die onze Centrale Bank en de locale banken hebben geleden, was niet onaanzienlijk. Het bom bardement door den Vijand daags na Eindhoven s bevrijding op 18 September 1944 heeft onze gebouwen zwaar ge havend, maar reeds spoedig konden zij weer gebruikt wor den en de administratie was ongerept gebleven. Tal van boerenleenbanken in het Zuiden des lands liepen zeer aanzienlijke oorlogsschade op. Speciaal was dit het geval langs de Maas (in Limburg en Noord-Brabant) in Gel derland (rond Nijmegen en Arnhem), in \yest-Brabant en Zeeland. Toen onze inspecteurs er op uit toqen, vonden zij in vele dorpen groote ravage, terwijl dikwijls de bewoners dus ook de kassier der boerenleenbank geëvacueerd waren. Wat er in dergelijke gevallen van den inhoud der brandkast nog was overgebleven, werd zoo goed als dat ging uit het puin gehaald, naar Eindhoven vervoerd en ver volgens werd de administratie der getroffen'banken weder om opgezet. Wij spreken hier de verwachting uit, dat de zoo zwaar getroffen streken spoedig mogen worden geholpen en brengen gaarne dank aan de kassiers en bëheerders der

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1945 | | pagina 3