MAANDELIJKSCHE MEDEDEELINGEN Een nieuw begin VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN No. 325 November 1945 Nu voor het eerst na vijf jaren van oorlog en bezetting onze „Maandelijksche*) Mededeelingen" weer in alle vrijheid kunnen verschijnen zonder dat de redacteur met zorgvuldig heid moet afwegen wat wèi en wat niet kan worden opge nomen teneinde geen moeilijkheden te krijgen met de be zettende macht of deszelfs handlangers, is een korte terug blik op de vervlogen jaren zeker op zijn plaats. Vooreerst zij dan een woord van dank gebracht aan God, die in deze jaren van strijd onze landbouwcrediei-organisatie op zichtbare wijze heeft gezegend en beschermd, al moesten wij tegelijkertijd uit Zij n albestierende hand ook veel zorgen, veel narigheid en veel ergernis aanvaarden. Daarnaast danken wij gaarne de beheerders en de kas siers der plaatselijke banken voor de toewijding en voor de volharding, waarmede zij zich van hun met het vorderen van het oorlogsgetij steeds moeilijker wordende taak hebben gekweten. Wij hebben steeds erop gewezen, dat het streven naar organisatorischen en technischen vooruitgang bij het beheer der plaatselijke boerenleenbanken ook in den oor logstijd voorzoover mogelijk levendig moest worden ge houden, opdat behartiging der geldelijke belangen van de landelijke bevolking zoo doelmatig mogelijk zou geschieden en opdat het apparaat van het landbouwcrediet zoo sterk mogelijk uit den strijd zou komen, om na den oorlog de boeren en tuinders bij den wederopbouw van het bedrijfs leven van diensf te zijn. Zeer zeker zijn er ook momenten geweest, waarop de vrij- Weliswaar verschijnt hierbij wedlerom het eerste nummer der „Maandelijksche Mededeelingen", dooh wij kunnen met het oog op die overstelpende drukte niet garandeeren, dat de „Mededeelingen" ook inderdaad elke maand zullen uitkomen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1945 | | pagina 1