6715 van extra-vergoeding voor het overwerk der H.H. Kassiers. Circulaire no. 200 bevat diverse publicaties over ge wijzigde deblokkeeringsbesliuiten en vervallen vergunnin gen, terwijl aanwijzingen werden verstrekt over opnamen ten behoeve van kleine zelfstandigen, voor loonen en sala rissen, onderstands-uitkeeringen en vrije beroepen en van studenten. Voorts werden eenige richtlijnen gegeven voor de uitbe taling van melkgelden. Tenslotte werden nadere mededeelingen gedaan over het zegelen van kwitanties, afgegeven op grond van de Be schikking Deblokkeering etc. In Circulaire no. 201 worden eenige mededeelingen ge daan inzake het vrijgeven van het girale tegoed en dat van de „geldkaart"; over de splitsing der rekeningen, waaronder ook de deposito-rekeningen, terwijl een aanvulling werd gegeven op onze Circulaire no. 200 betreffende de splitsing der rekeningen wegens ingeleverde bankbiljetten van f 100.—. Circulaire no. 202. Hierin gaven wij aan hoe moet worden gehandeld met betalingsopdrachten van 1945, die op 31 December van dat jaar nog niet door de Centrale Bank waren uitgevoerd. Circulaire no. 203 handelt over Staatsleeningen („In- schijving Grootboek 1946" en „Spaarcertificaten"). MOLEST Zooals bekend is, zijn vele boerenleenbanken zeer ernstig door oorlogsgeweld getroffen. Niet alleen zijn de brand kasten van die boerenleenbanken vernield, doch daarnaast zijn er helaas banken, die geheel haar meubilair verloren hebben. Teneinde de getroffen boerenleenbanken zooveel mogelijk behulpzaam te zijn, richten wij ons langs dezen weg tot de aangesloten banken met de vraag, wie meubilair kan missen. Wij hebben hier op het oog brandkasten, schrijfbureaux, tafels, stoelen enz. Wie helpen kan en wil, gelieve de Centrale Bank te be richten. Het is de bedoeling, dat het beschikbare meubilair in bruikleen wordt afgestaan, eventueel wordt verhuurd of verkocht. Namens de getroffen boerenleenbanken bij voor baat dank. ,,Oost Brabant".

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1945 | | pagina 16