6714 het Onderling Waarborgfonds over 1944 goedgekeurd. Tot leden van den Raad van Toezicht werden herkozen de heeren Mr. P. Tru/en te Roermond en Arnold Smits te Reek, terwijl in de vacature, ontstaan door het overlijden van den heer J. W. Smit te Wichmond, werd voorzien door de benoeming van den heer H. F. van Haaren te Lent. Als bestuurslid werd herkozen de heer Jhr. Mr. F. J. M. van Nispen tot Sevenaer te Arnhem. Bij de rondvraag werd het woord gevraagd door Dr. Huys- mans, die in verband met zijn heengaan als Directeur in een toespraak afscheid nam van onze Organisatie en voor het genoten vertrouwen en de ondervonden samenwerking zijn dank uitsprak. Verder werden door den voorzitter mededeelingen gedaan nopens de bijzondere door de kassiers in verband met de geldzuivering verrichte werkzaamheden en de kassierssala rissen. CIRCULAIRES NO. 193 D.D. 14 NOVEMBER 1945 TOT EN MET NO. 203 O.D. 9 JANUARI 1946. In circulaire no. 193 werden omtrent de rekening „C.C.B. geblokkeerde rekening i/z Bankbiljetten van derden" en C.C.B. ingeleverd geld Periode 26 September2 October" mededeelingen gedaan inzake rentevergoeding en boe- kingswijzen aangegeven voor de overboeking van deze rekeningen naar de gewone rekening der Centrale Bank. Circulaire no. 194 geeft nadere inlichtingen inzake fiscale recherche, Algemeene Vergunning no. 5B, Geldkaarten B en aangifte van Nederlandsche vorderingen op Duitschland. Circulaire no. 195 bevat een twaalftal punten, meerendeels op de geldzuivering betrekking hebbende, alsmede nadere bijzonderheden over tegoeden van vijanden, N.S.B.ers en collaborateurs, over Loonbelasting en Vereveningsheffing, alsmede over aflossing van uitgeloote obligafiën Nederland en Ned.-lndië. Circulaire no. 196 geeft bijzonderheden over het openen van een postgirorekening. Circulaire no. 197. Hierin werden aanwijzingen gegeven over de rentebetaling per 31 December 1945, terwijl tevens advies werd gegeven over de contingenteeringsregeling der Boerenleenbanken voor 1945. Circulaire no. 198 behandelt de Effectenregistratie en geeft aanwijzingen hoe in deze moet worden gehandeld. Circulaire no. 199 geeft aanwijzingen inzake het1 toekennen

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1945 | | pagina 15