6713 neemt, dat onder den post onkosten van f 653.000 niet minder dan f 400.000.aan belastingen schuilen. Voor deze f400.000.was echter uit de winst van 1943 reeds f 300.000.gereserveerd, zoodat de post onkosten op de Verlies- en Winstrekening voorkomt met f353.000.waar onder f 100.000.voor niet voldoende gereserveerde be lastingen. Ten laste der Verlies- en Winstrekening is f 25.000.uitgetrokken als storting in het Pensioenfonds, terwijl wederom f 10.000.is gestort in het Steunfonds voor aangesloten banken. Door dit Steunfonds wordt de mogelijk heid geschapen om boerenleenbanken, die buitengewone moeilijkheden te overwinnen hebben, tegemoet te komen. Vanzelfsprekend laaf ons bestuur (zooals wij vroeger reeds herhaaldelijk opmerkten) slechts die boerenleenbanken, welker beheer naar zijn inzicht oo juiste en doortastende wijze werd gevoerd en aan redel'ijke eischen voldoet, voor tegemoetkoming uit dit fonds in aanmerking komen, terwijl als reqel ook bijzondere medewerking van de leden der betreffende boerenleenbanken als voorwaarde wordt gesteld. Voor het behaalde resultaat dank ik gaarne de directie en het personeel der Centrale Bank. Zij hebben een druk en hard jaar achter den rug, maar de goede geest, die steeds de beambten der bank bezielde werd ook onder de moeilijke Omstandigheden gehandhaafd en waar saamhoorigheid heerscht kan veel werk verzet worden. Hef Bestuur is de Directie en het personeel dan ook zeer erkentelijk voor het onder moeilijke omstandigheden gepresteerde werk. Ik dank gaarne mijn medebestuurders en de leden van den Raad van Toezicht voor de collegialiteit, het vertrouwen en de vastberadenheid in moeilijke momenten .getoond. Tenslotte dank ik God den Allerhoogste, Die ons volk heeft bevrijd uit de macht van den vijand, Moge het Hem behage onze Centrale Bank en haar heele organisatie, die Hij steeds op zoo bijzondere wijze heeft behoed, in staat te stellen nog veel en goed werk te verrichten bij den opbouw des lands en bij hef welvaartherstel van onzen boeren- en tuinderssfand. Nadat een voorstel van den afqevaardiade der boeren leenbank Caberq, om de in de winsfverdeeling opaenomen dotatie aan de Effecfenreserve ten bedrage van f 250.000. aan de Boerenleenbanken uit te keeren als vergoeding aan de kassiers voor in 1945 verricht extra werk, was verworpen, werden onder décharge aan Bestuur en Raad van Toezicht de Balans, Verlies- en Winstrekening over 1944 met voorstel tot winsfverdeeling en de Rekening en Verantwoording van

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1945 | | pagina 14