6712 jaren en gedurende de harde en zware bevrijdingsperiode aan den dag gelegd, dan past 't dat ik daarbij in 't bijzonder memoreer het enorme werk, dat de locale banken hebben gedaan voor de geldzuivering en dus voor de saneering van 's lands financiën in hef alqemeen. De boerenleen banken hebben in dit opzicht buitenqewone prestaties gele verd; zij hebben de moeilijkheden, die de pijnlijke operatie der geldzuivering voor hef publiek bracht in sterke mate helpen verlichten. Bij de bijzondere hulde M. d. V., die in hef jaarverslag is qebracht aan de beheerders en de kassiers in de evacuatie- gebieden en in de plaatsen, die in de frontlinie hebben ge legen, zal naar ik vertrouw Uwe vergadering zich gaarne aansluiten. In het iaar 1944 bleef de qeldruimte in het aloemeen en de toevloed van gelden bii onze Centrale Bank in het bij zonder weer van qrooten omvang, evenals ook in de voor- afoaande oorloasiaren reeds het geval was. Het feooed der plaatselijke banken bij de Centrale Bank steea in den loop van het verslaniaar van f233 miiïioen bii hef begin van 1944 tot ruim f 310 miMioen per einde December. Een stijging dus van bijna f80 millioen. Ofschoon eioenlijk niet meer in het verslaqiaar vallende, acht ik het van belanq hierbij te vermelden, dat op 1 No vember 1945 dit cijfer weer verder is opqelooDen en wel fot f 650.millioen. Ik heb hier reeds in vroeaere iaren gezegd, dat deze geld'oevloed aeen weelde verschijnsel is, doch veeleer een svmotoom van verarminq. De viianrl heeft ons land uitaeplunderd en uitgehongerd en getracht ons onder een lawine van papier te bedelven. Er zal dan ook nog heel wat geld moeten worden opgenomen voordat de boeren en tuinders hun land en hun gebouwen en inventarissen weer in een goede vooroorloqsche conditie hebben ge bracht. Om van de belastingen, die in de naaste toekomst betaald moeten worden maar te zwijaen. Gelukkig is onze bedrijfspolitiek een voorzichtige geweest, terwijl vriiwel het geheele in de oorloosiaren extra toegevloeide geld in kort- loooend schatkistpapier is beleod. Onze Centrale Bank ver keert dan ook in een uitstekende liquiditeifspositie en wij staan als 't ware gereed om aan alle geldbehoeften van het agrarische bedrijfsleven te voldoen. Geachfe verqadering. Wanneer wij alles in aanmerking nemen, wat zich in 1944 heeft afqespeeld, dan maq het resultaat der Centralë Bank over dit boekjaar niet onbevre digend worden geacht, temeer indien U in aanmerking

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1945 | | pagina 13