6711 onze Centrale Bank en dan hebben ook de locale banken en de personen, die er aan verbonden zijn, de taak en den plicht zoo goed mogelijk de financiëele zaken voor het platteland en zijn bewoners te regelen opdat niet alleen het geldverkeer, vooral in deze tijden van geldzuivering zoo weinig mogelijk belemmering ondervindt, maar ook opdat in den vorm eener gezonde dienst- en credietverleening zooveel mogelijk zakelijk verantwoorde hulp wordt ver leend. Zooals de boerenleenbanken in het verleden, zoowel in tijden van welvaart als gedurende de landbouwcrisis de ver trouwde geldschieters voor de landbouwende bevolking waren, zoo zullen zij in de toekomst op gelijke wijze en, naar\ ik meen te mogen verwachten, op nog doeltrettender wijze de plattelandsbevolking ter zijde staan. In de oorlogsjaren heeft onze organisatie niet stil gestaan in ontwikkeling. Vooral hebben wij ons er op toegelegd de administratie en het beheer der locale banken technisch beter en moderner te maken. Vooral het girale geldverkeer is tot ontwikkeling gekomen. Ik meen te mogen zeggen, dat 'f mede aan dezen sterken vooruitgang in ervaring en inzicht bij de beheerders en vooral bij de kassiers is te danken, dat onze leenbanken bij de door de Regeering doorgevoerde geldzuivering zoo goed haar taak hebben kunnen vervullen. Dit was zoowel in het algemeen belang des lands als in het belang der bevolking ten plaffelande. Immers het alaemeen belang eischte een gezondmaking van het door de Duitsche bezetting verwaterde geld. Daarnaast heeft ook de land- en tuinbouwer een groot belana bij een gezond geldwezen; voor hen toch zou een onbeheerschfe geldverslechtering (een ongeremde inflatie) niet minder of meer dan een groote ramp befeekenen. Door de inschakeling der boerenleen banken in de geldsaneering hebben deze niet alleen aan de geheele gemeenschap doch ook in het bijzonder aan de boeren en tuinders een uitnemenden dienst bewezen. Hoe zou het er uit hebben gezien, indien men ten plattelande zijn geld niet bij de boerenleenbank had kunnen brengen? Indien de kassier der boerenleenbank niet de deblokkee ring had kunnen verzorgen? Dit zou voor de bevolking der dorpen zeer veel moeite, veel last, veel tijdverlies en groote schade hebben befeekend. Wanneer ik van deze plaats de beheerders en kassiers der plaatselijke banken namens de leiding der Centrale Bank dan ook hartelijk dank voor de toewijding, de bekwaamheid en het uithoudingsvermogen gedurende de moeilijke oorlogs-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1945 | | pagina 12