6710 De functionnarissen der boerenleenbanken, die door den oorlog gevallen zijn, werden door den voorzitter met name opgenoemd en eerbiedig herdacht. Na vaststelling der notulen van de vorige vergadering werden secretarissen en stemopnemers aangewezen. Bij de behandeling van punt 4 der agenda bedankte de heer Fleskens, die onlangs zijn 25-jarig jubilé als voorzitter van het Bestuur heeft gevierd, voor de vele blijken van belangstelling en voor de felicitaties, welke de voorzitter der vergadering tot hem richtte: hij herdacht wijlen den heer Smit te Wichmond, die als lid van den Raad van Toezicht vele verdiensten voor de Centrale Bank heeft aehad en richtte verder waardeerende woorden aan het adres van Dr. G. W. M. Huysmans, die He Centrale Bank heeft verlaten. Overqaande tot het zakelijke gedeelte zeide de spreker het volgende: Uit het 46ste jaarverslag van onze Centrale Bank heeft U in korte en sobere trekken kunnen vernemen, dat onze land- bouw-credietorganisatie het zware en moeilijke jaar der be vrijding, het jaar 1944, zonder moeilijkheden van blijvenHen aard te boven is aekomen. Het aantal en de omvana der voorbijgaande, tiidelijke moeilijkheden en stremmingen waren uiteraard bijzonder groot. Ik zal mij in mijn qebruikelijke toelichtina op de jaar stukken niet laten verleiden tot al te omslachtige of al fa diepgaande beschouwingen over den toestand, waarin de land- en tuinbouw zich momenteel bevinden. Ons land en ons volk gevoelen nog dageliiks aan den lijve waf het zeq- gen wil in een modernen oorloq het slaaveld der volkeren te zijn geweest. Laten wij ons trouwens hier niet richten tot het verleden, dat zooveel leed verbergt, maar laten wij vooral den blik voor ons uitwerpen in de toekomst. De toe komst moet voor ons leven; door harden gemeenschap- pelijken arbeid moet iedere staatsburger op de hem in het maatschappelijk bestel toekomende plaats het zijne bij dragen aan den wederopbouw van 's lands welvaart. Onze landbouw-credietorganisatie mag hierbij niet ten achter blijven. Indien wij van den land- en tuinbouwer ver wachten, dat hij zijn plicht jegens de gemeenschap zal ver vullen door zijn kennis, zijn ervaring en zijn arbeidskracht ten volle in te zetten voor een zoo groot mogelijke bodem productie; indien wij van de Overheid verwachten, dat zij door een constructief sociaal economisch beleid een redelijk bestaan voor den landbouwenden stand, bijzonder ook voor den kleinen boer zal trachten te bevorderen, dan heeft ook

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1945 | | pagina 11