6709 DIVIDENDEN. Bij de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank zijn de vol gende dividendbewijzen betaalbaar: No. 30 Coöperatieve Centrale Boerenleenbank met f 6. No. 36 Boeren-Hypotheekbank met f 3.40 (f 4.min 15% bel.) BENOEMING TOT INSPECTEUR. Met ingang van 1 Maart 1945 werden benoemd tot Inspec teur der Coöperatieve Centrale Boerenleenbank de adjunct- Inspecteurs K. F. A. Roncken en M. C. J. Scheffers KORT VERSLAG VAN DE ALGEMEENE VERGADERING DER N.V. BOEREN-HYPOTHEEKBANK, GEHOUDEN TE EINDHOVEN OP 19 NOVEMBER 1945. Nadat de voorzitter der afgemeene vergadering, Mr. P. Truyen, president-commissaris, een uitvoerige inleiding had gehouden, werden de notulen der vorige vergadering vastgesteld, secretarissen en stemopnemers aangesteld. Ver volgens werden de Ballans en Verlies- en Winstrekening behandeld en goedgekeurd. Tot bestuurslid werd herkozen de heer Jhr. Mr. F. J. M. van Nispen tot Sevenaer te Arnhem. Als lid der Commissie voor de balanscontröle was aan de beurt van aftreding de heer J. Remmen te St. Anthonis, die niet terstond herkiesbaar was. In deze vacature werd gekozen de heer J. M. Goossens te St. Anthonis. Van de Rondvraag werd geen gebruik gemaakt. KORT VERSLAG VAN DE ALGEMEENE VERGADERING DER COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK, GEHOUDEN TE EINDHOVEN OP 19 NOVEMBER 1945. Als voorzitter fungeerde de Heer Mr. P. Truyen te Roer mond, President van den Raad van Toezicht, die de aan wezigen welkom heette en in deze eerste vergadering na den oorlog een speciaal welkomswoord richtte tot de ver tegenwoordigers der hoofdbesturen van de verschillende Boerenbonden.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1945 | | pagina 10