6700 BERICHT VAN DEN UITSLAG VAN HET ALGEMEEN PLATTE» LANDS MOLEST VERZEKERING» FONDS A.P.M. TE ROTTERDAM OVER HET VERZEKERINGSJAAR 1943 Het A.P.M. verzoekt ons om het vol gende ter kennis van de boerenleen banken te brengen: Mede ter bekendmaking aan onze deelnemers van de in par. 2 der „Bij zondere Voorwaarden" onzer polis bedoelde gegevens over 1943, waarvan kennisgeving aan ieder persoonlijk door de omstandigheden onmogelijk is, moge het volgende overzicht die nen, ontleend aan de vastgestelde re kening en verantwoording en het jaarverslag. De over 1943 bijeen gebrachte voor- schotpremiën zijn in beide afdeelin- gen (afdeeling A met een verzekerd maximum risico van 50.000.en afdeeling B, waartoe de hoogere pos ten behooren) toereikend geweest om de voorgevallen schade te dek ken. De rekening sluit voor beide af- deelingen met een voordeelig saldo, zij het voor de A. groep met een luttel bedrag. Dit geldt zonder dat de te verleenen Rijksbijdragen in af trek zijn gebracht. De schadecijfers zijn vastgesteld, zoo als zij op grond van de thans beken de feiten met de meest mogelijke zekerheid konden worden aangehou den; voor eenige gevallen, waarin uit de beschikbare gegevens is af te lei den, dat vermoedelijk schade in 1943 veroorzaakt is, is een reserve opge voerd. De bekendmaking geschiedt onder dit voorbehoud. Het aantal deelnemers bedroeg eind 1943 47856 met een verzekerd bedrag van 712.157.373.in de A.- afdeeling en 2019 met 229.996.211.— in de B.-afdeeling, tesamen 49875 deelnemers met een totaal verzekerd bedrag van 951.153.584. De schaden hebben beloopen in groep A. 1.196.897.27 in groep B. 283.656.76, totaal 1.480.554.05. De voor schadevergoeding beschik bare som, zijnde de ontvangsten aan voorschotpremiën e.a. minus de be heerskosten, incl. expertisekosten, be draagt voor groep A. 1.197.425.82 en voor groep B. 367.565.79, zulks na reserveering van 50.000.voor afwikkelingskosten, waarmede de af wikkelingsreserve is gebracht op 150.000.—. Het resteerende saldo a 528.53 en 83.909.03 wordt in de Algemeene Reserve gestort, welke daarmede stijgt tot 243.064.48 voor groep A en 204.180.28 voor groep B, totaal 447.244.76. Het verheugt ons als slotsom te kunnen vermelden, dat ook over dit jaar geen omslag behoeft te worden geheven. De buiten beschouwing gelaten Rijks bijdragen, welke in mindering komen op de door het A.P.M. te betalen schadevergoedingen, komen t.z.t. be schikbaar voor restitutie op de voor schotpremiën aan de deelnemers. RENTE=CONTINGENTEERIN G. Wij vragen nog eens de aandacht voor de contingenteeringsregeling, welke bij de plaatselijke boerenleen banken is ingevoerd. Nu het eerste halfjaar 1944 verstreken is zal het zaak zijn, dat ernstig wordt bekeken, of de contingenteering zoodanig is, dat een goede rentabiliteit is gewaar borgd. Omdat de verplichtingen der boerenleenbanken door den grooten geldtoevoer zeer aanmerkelijk zijn toegenomen, is het maken van een behoorlijke jaarwinst ter versterking van de reserves nu eenmaal nood zakelijk.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1944 | | pagina 4