6699 gebruik gemaakt om de reserve sleutels in een gezegelde enveloppe bij de Centrale Bank te deponeeren. Het vorenstaande geldt eveneens voor de opgave der cijfercombinatie van het slot. Wij brengen het bovenstaande hierbij nog eens naar v ren, omdat zich on langs bij een boerenleenbank moei lijkheden hebben voorgedaan. Daar bleek namelijk, dat de reservesleutels niet aanwezig waren op de plaats, waar men meende dat zij zouden zijn. FORMULIER 41. Voor de goede orde brengen wij bij deze ter kennis van de aangesloter boerenleenbanken, dat het bekende formulier 41 te gebruiken om de rekeninghouders er \an in kennis te stellen, dat een opdracht is uitge voerd (debetopgave) of een over schrijving is binnengekomen (credit- opgave) eenigszins gewijzigd is, waardoor het meer aan de praktijk is aangepast. Wij laten het nieuwe model hieron der volgen. Stempel der Boerenleenbank den 19 aangesloten bij de Coöp. Centrale Boerenleenbank te te Eindhoven Datum No. v/h Dagboek Wij boekten o.g.v. het volgende op Uw rekening: DEBET (Afschrijving) CREDIT (Bijschrijving) f f Na deze boeking(en) blijft Uw saldo U gelieve bij gelegenheid uw boekje No. S.E.&O. in te leveren voor inschrijving en bekrachtiging van bovengemelde(n) post(en). Hoogachtend, Form. 4i De Kassier

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1944 | | pagina 3