6698 TOEGETREDEN BOERENLEENBANKEN. JEUGDSPAREN. Langs dezen weg maken wij de aan gesloten boerenleenbanken er op at tent, dat bij de Centrale Bank naast spaarbankzegels van 5 cent thans ook verkrijgbaar zijn spaarbankze gels ter grootte van 25 cent met bij- behoorende inlegformulieren (plak kaarten van 5. Uitdrukkelijk wijzen wij er op, dat de spaarbankzegels van 25 cent uit sluitend op de daarbij behoorende kaarten mogen geplakt worden. Op één kaart mogen dus geen twee soor ten zegels van verschillende waarde voorkomen. De plakkaarten voor ze gels van 5 cent en de plakkaarten voor zegels van 25 cent moeten dus streng afzonderlijk worden gehouden. Sedert de vorige opgave is op 7 Juni 1944 tot onze Centrale Bank toege treden de nieuw opgerichte Coöpera tieve Boerenleenbank te IJsselsteyn (Gemeente Venray L.). AANGETEEKENDE ZENDINGEN. Op 22 Mei 1944 zond de Centrale Bank aan de boerenleenbanken een rondschrijven van den volgenden in houd: Onder referte aan ons bericht in de „Mededeelingen" van September 1943 deelen wij U mede, dat in de verzekeringscondities met ingang van 22 Mei 1944 eenige veranderingen zijn gekomen. Per zending mag niet meer dan 400.000.aan ons worden verzon den. „Verzending moet geschieden met „aangegeven geldswaarde tot een be- „drag van 2% der waarde (maximum 2500.Wordt aan ons verzon- „den tot 5000.dan zal de aan gegeven waarde moeten bedragen 100; bij verzending van 6000. 120.enz. „Wordt verzonden boven 125.000. „dan kan worden volstaan met een „aangegeven waarde van 2500.—. De zendingen moeten zoodanig ver pakt zijn, dat een normale behande ling gedurende het vervoer geen be schadiging tengevolge kan hebben. Zij moeten zoodanig met lak of lood verzegeld zijn, dat er niets uit kan worden verwijderd zonder hetzij de zegels hetzij het poststuk of pakket zelf uiterlijk zichtbaar te beschadi gen. Voldoet de verpakking of de verze geling niet aan het hiervoor vermel de, dan is de verzekeraar niet tot eenige vergoeding gehouden. Wij verzoeken U hiervan goede nota te nemen. HET BEWAREN DER SLEUTELS VAN DE BRANDKAST. Wij herinneren bij deze nog eens aan de instructies betreffende het bewa ren van de sleutels der brandkast. Bij elke kast behoort een dubbel stel sleutels. Deze sleutels moeten echter niet beide in handen van den Kas sier zijn. De reservesleutels dienen namelijk te worden bewaard bij den Directeur of een der bestuursleden en wel in een verzegeld couvert, want anders zou het niet rijmen met de verantwoordelijkheid, welke de Kassier voor den inhoud van de brandkast draagt. Ook bestaat na tuurlijk de mogelijkheid en daar van hebben vele boerenleenbanken

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1944 | | pagina 2