6696 i 7H% 9 10 Brandkasten. Leeftijd kassier maximum bijdrage der boerenl.bank in deze jaarpremie minimum te be steden jaarpremie tot van 35 tot van 40 tot 35 jaar 40 jaar 50 jaar i 15% v. h. salaris 18% v. h. salaris 20% v. h. salaris v. h. salaris v. h. salaris v. h. salaris De volgens deze schaal te besteden jaarpremie wordt verminderd met het bedrag, hetwelk de bank betaalt wegens wettelijk verplichte ouderdoms- verzekering. Indien het salaris wordt verhoogd, kan de verzekering aan de hooger toe laatbare premie worden aangepast. Teneinde zittende kassiers van 50 jaar of ouder bij wijze van overgangs regeling in de gelegenheid te stellen om alsnog een pensioenregeling te verkrijgen, welke voor de betreffende bank niet al te bezwaarlijk is te achten, stellen wij voor in de pensioenregeling de navolgende overgangs bepaling op te nemen: Indien een in functie zijnde kassier op 1 Januari 1945 50 jaar is of ouder kan de plaatselijke bank jaarlijks maximaal de helft bijdragen in de premie eener door den kassier gesloten of te sluiten ver zekering, mits deze verzekering bij het bereiken van den leeftijd van 65 jaar vervalt en in hoofdsom tenminste 3.000.'bedraagt en mits deze bijdrage jaarlijks de 10% van het kassierssalaris niet te boven gaat. Wij zijn van meening, dat door een pensioenregeling als hierboven in groote lijnen door ons voorgesteld, aan de redelijkerwijze te stellen eischen voor een sociale verzorging van de kassiers en hun nagelaten betrekkingen kan worden voldaan. Wij realiseeren ons volkomen, dat gezien den zeer uiteen loopenden aard van de kassiersfunctie bij de verschillende banken en gezien de groote verscheidenheid in de omstandigheden, waaronder iedere plaatse lijke bank werkt, een te zeer in details afdalende pensioenregeling onge- wenscht is. Vandaar dat ons voorstel bewust het karakter van een schema draagt, waarbij de noodige armslag wordt gelaten, opdat in bijzondere gevallen door een bank onder goedkeuring van het Bestuur der Centrale Bank een bijzondere regeling kan worden getroffen. EINDHOVEN, 29 Maart 1944. Een dezer dagen is bij de Centrale Bank aangesloten de Coöperatieve Boeren leenbank te IJsselsteyn-Venray (L.). Nog enkele andere boerenleenbanken zijn in oprichting. Deze boerenleenbanken beschikken niet over een brand kast. Diverse onzer aangesloten boerenleenbanken hebben twee brandkasten, waarvan de eene meestal gebruikt wordt voor het opbergen van oude be scheiden, die evengoed kunnen bewaard worden in een andere kast of kist. Wij vragen aan dergelijke boerenleenbanken ons te willen mededeelen, of zij genegen zijn in het belang van hare zustervereenigingen een brandkast tijde lijk af te staan, zoo noodig tegen een billijke vergoeding. Waar de Centrale Bank voor het vervoer zoowel nu als later zal zorgen, is het gewenscht, dat tevens de hoogte, breedte en diepte der brandkast buitenwerks gemeten worden opgegeven. Nu het in dezen tijd voor nieuwe boerenleenbanken niet mogelijk is een brandkast aan te schaffen, rekent de Centrale Bank op de medewerking van dié boerenleenbanken, welke over meer dan één brandkast beschikken. Een vlugge hulp is een afdoende hulp.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1944 | | pagina 8