6695 doch ook de vaststelling van hun salarieering (waarvan de pensioenregeling een onderdeel vormt) aan haar goedkeuring zijn onderworpen. Aan de Centrale Bank zijn overigens de bijzondere omstandigheden eener bepaalde bank in voldoende mate bekend, zoodat zij kan beoordeelen of inderdaad in een speciaal geval bijzondere redenen aanwezig zijn, die het achterwege laten van een pensioenregeling billijken. Wij achten het wenschelijk, dat op de wijze als bij de bestaande Pensioen regeling 1931 het geval is, aan iedere bank de keuze wordt gelaten om: hetzij den kassier in de gelegenheid te stellen onder bepaalde voorwaarden een levensverzekering te zijnen name aan te gaan, betaalbaar bij het bereiken van den leeftijd van 65 jaar of bij eerder overlijden. hetzij voor den kassier en diens weduwe en weezen een pensioenverzekering te sluiten, hetzij een mengvorm van beide te kiezen. De ervaring sedert 1931 heeft geleerd, dat aan het sluiten van een levens verzekering door vrijwel alle banken en kassiers de voorkeur wordt gegeven. De regeling is eenvoudig en overzichtelijk en de uitkeering van een flink bedrag ineens bij het bereiken van de leeftijdsgrens of bij eerder overlijden wordt in het algemeen aantrekkelijk geacht. Het aangaan eener levens verzekering volgens het z.g. Ideaaltarief in eenigerlei vorm wordt blijkens de tot heden opgedane ervaring in bijzondere mate geacht aan de behoeften van de nagelaten betrekkingen tegemoet te komen. In bepaalde gevallen kan een aanvulling der levensverzekering door een ouderdomspensioen voor den kassier persoolijk aanbeveling verdienen. Een pensioenverzekering kan bijvoorbeeld bij het Jan Truyenfonds te Roer mond worden aangegaan, in welk geval zij ouderdoms-, invaliditeits-, weduwe- en weezenverzekering omvat. De nadere voorwaarden zijn geregeld in de reglementen, welke dit fonds op aanvrage beschikbaar stelt. De levensverzekering resp. de pensioenovereenkomst dient uiteraard de be paling te bevatten, dat de verzekering zoolang de kassier in dienst der bank is niet mag worden bfeleend, afgekocht of gewijzigd zonder schriftelijke toe stemming der betreffende plaatselijke bank en der Centrale Bank, benevens alle andere bepalingen, welke de Centrale Bank ter bescherming der belangen van de plaatselijke bank noodig acht. Het is redelijk, dat de leeftijdsgrens overeenkomstig de Pensioenregeling 1931 wordt gehandhaafd op 50 jaar. Er zal dus in het algemeen geen gelegenheid worden geboden, om voor een kassier van 50 jaar of ouder nog een pensioenregeling aan te gaan. Als regel worde gesteld, dat ten hoogste de helft der minimum te besteden verzekeringspremie door de plaatselijke bank wordt gedragen, terwijl de rest der verzekeringspremie door den kassier persoonlijk wordt opgebracht. Wij stellen voor bij de bepaling der verzekeringspremie en der bijdrage daarin door de bank de volgende schaal vast te stellen: Bij eene verzekering volgens het „Ideaaltarief" wordt bij in leven zijn de verzekerde een som uitgekeerd op den einddatum der verzekering. Bij eerder overlijden eindigt de premiebetaling en wordt vanaf dat tijdstip gedurende de nog resteerende jaren, jaarlijks 10°/o van de verzekerde som uitgekeerd, terwijl niettemin op den einddatum toch nog de volle verzekerde som wordt uitbetaald.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1944 | | pagina 7