BERICHTEN No. 323. MEI/JUNI 1944 VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN DIVIDENDEN. Bij de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank zijn de vob gende dividendbewijzen betaalbaar: No. 29 Coöperatieve Centrale Boerenleenbank met f 6. No. 35 BoeremHypotheekbank met f 5.10 (f 6.min 15% bel.) No. 21 N.V. Borgmaatschappij met f 2.55 (f 3.min 15% bel.) No. 23 Nederlandsche Landbouwbank met f 25.50 f 30.min 15% bel.) A.V .A.-Uitbetalingen. (TER GED,EEL;TELIJKE VERVANGING VAN DE VROEGERE „MEDEDEELINGEN") (Uitsluitend bestemd voor de aangesloten Boerenleenbanken) Bij de uitbetaling van A. V. A. gelden en dergelijke komt het nog al eens voor, dat de kassier er mede volstaat de begunstigden voor kwijting hun handteekening te laten stellen zonder dat deze kwijting gedateerd wordt. Met het oog op de controle is het noodzakelijk, dat bij die handteekeningen de datum van uitbetaling wordt vermeld. Wij verzoeken dus de kassiers om er nauwkeurig voor te zorgen op de betalingslijsten, of indien in plaats van lijsten losse formulieren (z.g. bons) worden gebruikt, den datum der betaling te vermelden. Voorzoover de A. V. A. gelden en dergelijke niet contant uitbetaald doch op rekening van den begunstigde bijgeboekt worden, behoort op de be treffende plaats, waar anders de handteekening wordt gesteld, te worden vermeld: „Do overgeboekt naar foliodagboekpost no

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1944 | | pagina 1