6686 EENIGE CIJFERS OVER 1942 VAN DE BOERENLEENBANKEN AAN» GESLOTEN BIJ DE COÖPERA» TIEVE CENTRALE BOERENLEEN» BANK TE EINDHOVEN (AANGE» VULD MET ENKELE CIJFERS OVER 1943). Zooals bekend wordt de statistiek van de aangesloten boerenleenbanken eerst gepubliceerd, nadat de con trole vanwege de C.C.B. heeft plaats gehad. Daardoor kunnen de juiste gegevens over 1942, maar nog niet die over 1943 gegeven worden. Dit neemt niet weg, dat wij zooals de laatste jaren gebruikelijk eeni- ge globale cijfers per einde 1943 aan de statistiek hebben toegevoegd. Aantal bij de C.C.B. aangesloten lo cale banken: Per 31 December 1941: 569 31 1942 569 31 1943: 570 Aantal spaarboekjes: Per 31 December 1941: 166.502 st. 31 1942: 174.475 et. Bedrag der spaargelden Per 31 December 1941 126.309.987.64 31 December 1942 167.239.197.92 Het aantal spaarboekjes steeg dus in 1942 met bijna 8000 stuks, het bedrag der spaargelden steeg met bijna 41.000.000.—. Volgens de globale cijfers van 1943, die wij thans kunnen geven, bedraagt het totaal der spaar gelden per 31 December 1943 260.700.000.hetgeen tegenover 1942 een vermeerdering beteekent van 93.000.000.Per 31 December 1943 bedroeg het totaal der aan spaargelden en in loopende rekening bij de boerenleenbanken ingelegde gelden ongeveer 285.500.000. Deze cijfers bedroegen: op 31 December 1935 123.270.000.— 31 1937 139.344.000.— 31 1939 132.440.000.— 31 1940 129.330 000.— 31 1941 135.135.000.— 31 1942 181.000.000.— 31 1943 285.500.000.— Het tegoed, dat rekeninghouders in loopende rekening bij de aangesloten boerenleenbanken hadden, bedroeg per 31 December 1942 13.810.530.28 tegen 8.825.050.28 per 31 Decem ber 1941. Het bedrag der schulden, welke rekeninghouders aan de aan gesloten boerenleenbanken hadden bedroeg: Per 31 December 1941: als voorschotten 32.156.702.76 in loopende rekening 8.649.996.62 Per 31 December 1942: als voorschotten 25.915.744.31 in loopende rekening 7.186.669.45 De terugloop der voorschotten be liep in 1943 bijna 8 millioen. Het effectenbezit der aangesloten boe renleenbanken steeg daarentegen in 1942 en 1943 niet onbelangrijk van wege de groote verplichte inschrij vingen op de 3H% Staatsleeningen. Het gezamenlijk bedrag van de re serves der bij de C.C.B. aangesloten locale banken beliep: Per 31 December 1942 c..a 10.600.000 Van de in 1942 be haalde winst ten be drage van circa 2 ton kan worden aangeno men, dat aan de re serves wordt toege voegd circa 150.000. zoodat op 31 Decem ber 1943 deze reser- ves beloopen circa 10.750.000. UITBETALING VAN EEN TE» GOED, STAANDE TEN NAME VAN EEN OVERLEDENE. Herhaaldelijk wordt ons de vraag ge steld aan wien een tegoed kan wor den uitbetaald, dat ten name van een overledene in de boeken der Boeren leenbank voorkomt, hetzij uit hoofde van ten zijnen name ingelegde spaar gelden, hetzij in rekening-courant. Zooals reeds in het artikeltje over

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1944 | | pagina 6