6685 mogensbelasting, terwijl de eigenlijke bedrijfswinst over '43 ruim 250.000 bedraagt, zulks na betaling der on- dernemings- en vermogensbelasting 1943 en der Vennootschapsbelasting 1942. De winstoverdracht van 1942 ad 125.000 is hierbij als niet tot de eigenlijke bedrijfswinst behoorend buiten beschouwing gelaten. De Verlies- en Winstrekening 1943 der C.C.B. zal ongeveer het volgende beeld vertoonen: Baten. Winstoverdracht boekjaar 1942 125.000.— Rente 68/.948.83 Provisie 128.740.80 Andere baten 43.106.51 Totaal 984.796.14 Lasten. Onkosten 577.025.65 Storting Stichting Pensioenfonds 25.000. Storting Onderling Waarborgfonds 5.000. Storting Steunfonds Boerenleenbanken 10.000.— Winst 367.770.49 ken de rentewinst belangrijk hooger had moeten zijn. Daar uit de winst 1942 bij winstver- deeling 125.000.naar het nieuwe boekjaar is overgebracht is dit be drag onder de baten van 1943 ver antwoord. Het komt ons wenschelijk voor van de winst-1943 een bedrag ad 300.000.als belastingreserve te bestemmen, waaruit de vennoot schapsbelasting 1943 e.d. kan worden voldaan. Wij kunnen dan in de toe komst steeds alle belastingen van het gelijknamige jaar ten laste van het boekjaar brengen, hetgeen niet alleen boekhoudkundig, doch ook uit een oogpunt van bedrijfsvoering voor- deelen biedt. De verdeeling der winst 1943 wordt dan ongeveer als volgt: Effecten-reserve (art. 49 1) 50.000.— Reserve div. belastingen (art. 49 1) 300.000.— 6% (max.) dividend (art. 49 2) 16.038.— Gemeenschapp. reserve (art. 49 3) 173.25 Reservefonds (art. 49 3) 1.559.24 Totaal 984.796.14 Vergelijken wij de Verlies- en Winst rekening van 1943 met die van het daaraan voorafgaande boekjaar, dan verdienen enkele verschillen eenige toelichting. De post Onkosten is met ca. 120.000.gestegen, hetgeen vrijwel geheel (namelijk voor ca. 105.000.voor rekening van het onderdeel: belasting komt. Van het totale onkostencijfer ad ruim 570.000.komt ruim 3 ton of bijna 55% op rekening der diverse belastingen en verplichte contribu- tiën! De provisiebaten zijn in 1943 gunstig geweest, de rentebaten zijn een weinig lager. Relatief gesproken zijn de rentebaten verre van gunstig geweest, daar bij een hoogeren om zet en hoogere cijfers der toever trouwde middelen normaal gespro- 367.770.49 Reserve na de winstverdeeling. Na de winstverdeeling zal de totale Reserve bedragen: Gewoon Reservefonds 4.176.191.95 Gemeenschappelijke reserve 957.332.79 Effectenreserve 2.050.000. Totaal 7.183.524.74 Kapitaal, aansprakelijkheid en re serve. Op 31 December 1943 bedroegen: Aandeelenkapitaal 2.673.000. Aansprakelijkheids fonds 2.673.000.— Totale Reserve 7.183.524.74 Totaal 12.529.524.74

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1944 | | pagina 5