6684 ren en andere belangrijke bescheiden op een veilige plaats worden ge bracht, bij voorkeur in de brandkast eener naburige boerenleenbank. Het kan gewenscht zijn daaromtrent in bepaalde gevallen tijdig met een na burige boerenleenbank overleg te plegen. Hetgeen wij hierboven geadviseerd hebben, werd ook vroeger reeds door ons gezegd. Het betreft slechts en kele algemeene richtlijnen, terwijl eenieder ingeval van nood naar om standigheden moet handelen. Wij meenden nochtans goed te doen Uwe aandacht nog eens voor deze punten te vragen. Vanzelfsprekend nemen wij aan, dal iedere Boerenleenbank, welker kan toor moet evacueeren of in welker kring een aanzienlijk deel der bevol king moet evacueeren, ons zoo spoe dig mogelijk daarvan op de hoogte stelt. DE BEDRIJFSRESULTATEN DER C.C.B. OVER 1943. In niet mindere mate dan in het voorafgaande jaar 1942 kenmerkte zich het verloop van zaken in 1943 door een voortdurenden en snellen aanwas der aan de C.C.B. toever trouwde middelen. De spaarinlagen en de stortingen in loopende rekening bij de aangesloten locale banken na men stérk toe, terwijl dezer uitstaan de voorschotten en credieten afna men. Deze toename van middelen bij de plaatselijke banken werd welis waar ten deele opgevangen door be legging in staatspapieren e.d. doch het meerendeel werd, geheel over eenkomstig zijn aard, niet op langen termijn belegd doch in den vorm van beschikbare middelen bij de C.C.B. geplaatst. Door de aangesloten banken was bij de C.C.B. belegd: 31 Dec. 1942 31 Dec. 1943 Deposito 12 mnd opzegging 25.414.000 25.641.000 Deposito 6 mnd. opzegging 243.000 250.000 Direct opvorderbaar 107.010.000 207.772.000 132.667.000 233.663.000 Er was dus in 1943 een toename van ruim 100.000.000. Het spreekt vanzelf, dat deze toe vloed van middelen, die grootendeels zijn oorzaak vindt in de verdere in krimping der bedrijfsinventarissen en voorraden, in bemestings- en vernieu wingsachterstanden en dergelijke om standigheden, niet op langen termijn belegd kan worden, doch dat ernstig met na den oorlog te verwachten meerdere geld- en credietvraag reke ning moet worden gehouden. De be drijfsresultaten der C.C.B. zijn daar om in belangrijker mate van het ver loop der rentetarieven op de markt voor korten termijn (geldmarkt) dan op die voor langeren termijn (kapi taalmarkt) afhankelijk. De rentevoet op de kapitaalmarkt bleef door de verschillende over heidsmaatregelen tot stabilisatie der kapitaalrente op niveau; voor staats- en andere overheidsleeningen met een looptijd van ca. 20 jaar of langer werd het rentetype van 3l/i% ge handhaafd. De rentevoet voor korte uitzettingen op de kapitaalmarkt daalde in sterke mate, al bleven dan ook de officieele rentetarieven, waar tegen de Staat der Nederlanden (ech ter op beperkte schaal) schatkistpa pieren afgeeft, ongewijzigd. Geduren de een flink deel des jaars 1943 moest de C.C.B. groote bedragen hetzij onbelegd laten, hetzij uitzetten tegen een niet loonende rente. Op 31 December 1943 had de C.C.B. on geveer 124 millioen belegd in schat kistpapier met een looptijd van een jaar of korter tegen f 52 millioen per einde 1942. In 1942 bedroeg de eigenlijke be drijfswinst der C.C.B. ruim 290.000, zulks na aftrek der gevorderde On- dernemings-, Vennootschaps- en Ver-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1944 | | pagina 4