6683 CIRCULAIRE No. 175 dd. 21 FE» BRUARI 1944 INZAKE BETAAL» BAARSTELLING VAN SPAAR» BOEKJES TEN BEHOEVE VAN GEËVACUEERDE SPAARDERS ALSMEDE ADMINISTRATIEVE MAATREGELEN DER BOEREN» LEENBANKEN VOORGEVAL VAN OORLOGSGEWELDSCHADE In circulaire no. 175 van 21 Februari 1944 werden de volgende punten aan de boerenleenbanken bekend ge maakt. A. Mededeelingen betreffende de betaalbaarstelling van spaarboek jes ten behoeve van geëvacueer de spaarders. De betreffende toe lichtingen werden reeds in no. 321 der „Berichten" van Februari 1944 opgenomen. B. Mededeelingen betreffende ad ministratieve maatregelen der boerenleenbanken voorgeval van oorlogsgeweldschade. Deze mededeelingen luiden als volgt: Wij maken van deze gelegenheid ge bruik om Uwe aandacht ervoor te vragen, dat het voor de boerenleen banken wenschelijk kan blijken te zijn, dat een aantal dubbel-gegevens van hare administratie beschikbaar zijn. Het is immers mogelijk, dat het kantoor der bank door oorlogsgeweld geheel of ten deele vernield wordt. Het is voor de boerenleenbanken en haar rekeninghouders een waarborg van zeer groote beteekenis, dat de dagboekvellen bij de Centrale Bank berusten. Daardoor wordt immers in geval van vernietiging van de admi nistratie eener boerenleenbank of een gedeelte daarvan een reconstructie (wederopbouw) der administratie be vorderd. Om een snelle en vrijwel vol ledige reconstructie der administra-, tie te verkrijgen, is het noodig, dat alle boerenleenbanken zooveel moge lijk nu reeds bij de Centrale Bank lijsten deponeeren van de saldi per 31 December 1943. Deze lijsten moe ten naast de saldi per 31 December 1943 de namen en adressen der reke ninghouders (uit Grootboek I, II en III) bevatten. Bij de voorschotten en credieten moeten tevens de namen en adressen der borgen worden aan- geteekend, met vermelding van het andere onderpand als „hypotheek", „effecten", „overdracht veilinggel- den" en dergelijke. Het is voor iedere boerenleenbank zeer wenschelijk, dat zij dezen een- voudigen maatregel neemt, dit geldt wel in bijzondere mate voor de boe renleenbanken, die in gebieden zijn gelegen waar evacuatie- of andere bijzondere gevaren dreigen. Vooral de lijst van de voorschot- en crediet- nemers (Grootboek II en III) is van belang. Natuurlijk kunnen ook de gebouwen der Centrale Bank getroffen worden, vandaar dat ook deze zekere maat regelen heeft genomen, doch de hier voor bedoelde door de boerenleen banken te nemen administratieve maatregelen vormen hiervan een noodzakelijk onderdeel. Wij vertrou wen in dit verband op de medewer king van de beheerders en kassiers der boerenleenbanken. Het is om dezelfde reden gewenscht, dat op het kantoor der boerenleen bank geen onafgeloste spaar-, voor schot- of loopende rekeningboekjes worden bewaard; elke rekeninghou der beware zelf zijn boekje opdat niet bij een ongeval tegelijkertijd èn een aantal onafgewerkte boekjes èn de administratie der boerenleenbank beschadigd of vernietigd worde. Indien onverhoopt ooit plotseling het kantoor eener boerenleenbank moet worden verplaatst of ontruimd zorge men ervoor, dat allereerst de belang rijkste bescheiden zooals: het dag boek (althans zeker de nog niet doorgezonden en loopende vellen) en de in gebruik zijnde grootboeken, de schuldbekentenissen, contracten, le- denregisters, gelden en waardepapie-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1944 | | pagina 3