6682 in het model-schrijven, opgenomen in „Mededeelingen" no. 311 blz. 6562, niet staan vermeld. Dit schrijven moet thans komen te luiden als volgt: „Ter voldoening aan het bepaalde bij „de Verordening ter verzekering van „de openbare orde in Nederland heb- „ben wij de eer U te berichten, dat „ons Bestuur voornemens is een al- „gemeene ledenvergadering te houden „op 1944 in de zaal van gelegen in de ....straat „te waarvoor wij om toe stemming verzoeken. De vergade ring zal beginnen om uur en ein digen om ongeveer uur". Het verzoek moet uiterlijk zeven da gen tevoren worden ingediend. Men doet echter goed dezen termijn veel ruimer te nemen. Als regel wordt het antwoord van den Politiepresident verzonden aan den Burgemeester. Men doet dus goed om wanneer er geen bericht komt op het Ge meentehuis te informeeren. INSPECTIE. In verband met de te houden inspec ties verzoeken wij de H.H. Kassiers, om de C.C.B. er van in kennis te stel len, zoodra zij Rekening en Balans gereed hebben. LOONBELASTING. Zooals in circulaire no. 170 dd. 22 December 1942 werd opgemerkt, zijn de Boerenleenbanken verplicht voor den kassier een loonstaat bij te hou den. Volgens een op 16 Maart 1944 afgekondigde aanvulling van het Be sluit op de Loonbelasting 1940 moe ten deze loonstaten en de loonadmi nistratie zelve ten minste gedurende vijf jaren na het einde van het ka lenderjaar waarop zij betrekking heb ben, worden bewaard. VEILINGSEIZOEN WEDEROM BE. GONNEN. Nu het veilingseizoen weer is be gonnen vestigen wij er nogmaals de aandacht der boerenleenbanken op van welk een groot belang het is, dat de tuinders zich er aan gewen nen, de veilinggelden op hun reke ning bij de boerenleenbank te laten bijschrijven. Zeer zeker is het over- boekingsverkeer in de meeste tuin derij gebieden sterk ontwikkeld, door dat juist het tuindersbedrijf zich hiertoe zoo uitstekend heeft. Immers komen in de meeste tuindersbedrij- ven in het seizoen regelmatig vrij hooge bedragen beschikbaar, terwijl juist de tuinder zelf in het veil-sei- zoen te druk bezet is, om zich met geld halen en brengen meer dan noo- dig in te laten, zoodat het laten bij schrijven van de veilinggelden op zijn bankrekening hem gemak en voor deel oplevert. Ook voor de veilingen is het tijdbesparend, dat zij in den allerdruksten tijd niet regelmatig in contanten behoeven uit te betalen doch bij de boerenleenbanken de aan de aanbrengers komende bedragen kunnen deponeeren en doen bijschrij ven. Maar hoezeer ook de tuinders in vele gebieden door het laten bijschrijven van de veilingbedragen op hun bank rekeningen reeds van jaren her heb ben getoond een open oog te hebben voor doelmatigheid en vooruitstre vendheid ook op het gebied van be talingen, daarnaast moet opgemerkt worden, dat in verschillende tuinde- rijgebieden op dit punt nog veel te verbeteren valt. Samenwerking tus- schen boerenleenbank, veiling en tuinder is hier noodig en veelal is het gewenscht, dat de boerenleenbank hierbij de leiding neemt, wijl de voorlichting op dit onderdeel van haar moet uitgaan.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1944 | | pagina 2