BERICHTEN No. 322. MAART/APRIL 1944 VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN (TER GEDEELTELIJKE VERVANGING VAN DE VROEGERE „MEDEDEELINGEN") (Uitsluitend bestemd voor de aangesloten Boerenleenbanken) BETREFT HET WISSELEN ENZ. cember 1943 te worden opgenomen. VAN DUITSCHE BETAAL» Het luiste bedrag zal de Centrale MinTvuT ttivt Bank U op verzoek gaarne opgeven. MIDDELEN.U 8telle zich hiervoor schriftelijk, niet telefonisch, met ons in verbin- Vanwege de Hoofdgroep Banken ding. werden op last van den Secretaris- Generaal voor Bijzondere Economi- sche Zaken aan de boerenleenbanken ALGEMEENE VERGADERING dd. 10 Maart, 23 Maart, 27 Maart en van DE COÖP. CENTRALE BOE» 4 April 1944 bindende voorschriften RENLEENBANK EN VAN DE en aanwijzingen gezonden betreilen- T T de het wisselen, overmaken, zenden N.V. BOEREN»HYPOTHEEKBANK enz. van Duitsche betaalmiddelen e.d. Wij vragen hiervoor de bijzon- De Algemeene Vergaderingen van de dere aandacht. N.V. Boeren-Hypotheekbank en van de Coöperatieve Centrale Boeren- leenbank zullen gehouden worden te SPAARBANKZEGELS. Eindhoven op Maandag 5 Juni 1944 in het A. B. Theater, Eindhoven ju i ui (hoek Stratumschedijk-Hertogstraat). onJaUeantndat deTkenLa' On«- Oproeping ASenda worden i A i de Boerenleenbanken toegezonden, bruikte spaarbankzegels (grootboek III) op de balans behoort te worden FFneen^dFbet) looPende reke" HET HOUDEN VAN ALGEMEENE VERGADERINGEN DOOR PLAAT» SELIJKE BOERENLEENBANKEN. BELASTINGEN. Met verwijzing naar het bericht, on- Bij het opmaken van de balans per der bovenstaanden titel voorkomende 31 December 1943 moet worden na- in „Mededeelingen" no. 311 van Fe- gegaan, of de op het boekjaar 1943 bruari 1943, herinneren wij er bij drukkende Vennootschaps-, Vermo- deze nog eens aan, dat voor het hou- gens- en Ondernemingsbelasting al of den der Algemeene Vergadering niet in dat jaar werden betaald, vooraf de toestemming moet ge- Heeft deze betaling niet in 1943 vraagd en verkregen zijn van den Ge- plaats gehad, dan dient het aan be- westelijke Politiepresident. Het is ge lasting verschuldigd bedrag als „nog bleken, dat in de aanvrage enkele te betalen" op de balans per 31 De- gegevens moeten voorkomen, welke

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1944 | | pagina 1