6680 toegewezen verblijfplaats ten laste van hun spaarboekje geld op te ne men, hebben wij met de Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank te Utrecht een regeling getroffen, waardoor het den geëvacueerden spaarders moge lijk wordt, om bij elke boerenleen bank, die bij onze Centrale Bank of bij de Centrale Raiffeisenbank te Utrecht is aangesloten, op hun spaar boekje geld op te nemen. Wij machtigen bij deze al onze boe renleenbanken, zulks tot wederin- trekking dezer machtiging door ons, om aan de geëvacueerde spaarders van plaatselijke boerenleenbanken op vertoon van hun spaarboekje uitbe talingen tot ten hoogste 100.per week te doen, mits met inachtneming van het volgende: a. Er wordt slechts uitbetaald in mindering van het tegoed op een spaarboekje van een der locale ban ken, welke zijn aangesloten hetzij bij onze Centrale Bank, hetzij bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank te Utrecht. Uit den tekst van het spaarboekje kunt U gemakkelijk na gaan of het een bij een dezer Cen trales aangesloten locale bank betreft. b. De spaarder moet zich door ver toon van zijn persoonsbewijs legiti- meeren. c. In de spaarboekjes moeten door Uw kassier de uitbetalingen op de zelfde wijze worden afgeschreven en afgeteekend als zulks bij de eigen spaarboekjes Uwer bank geschiedt (anders zou een spaarder van zijn boekje misbruik kunnen maken). De eigen stempel Uwer boerenleenbank kan hierbij worden gebruikt. Voor grootere opnamen dan 100. per week dient eerst de goedkeuring onzer Centrale Bank te worden ver kregen. Deze regeling blijft van kracht tot dat zij boor ons wordt ingetrokken. Opmaking en onderteekening der kwitanties. Voor de uitbetaling van evacuatie spaargelden neme de kassier een af zonderlijk kwitantieboekje (form. 10-11) in gebruik. Op de kwitantie vuile hij den naam der betreffende boerenleenbank in, het nummer van het boekje en den naam van den spaarder. Kwitanties boven 10.moeten wor den gezegeld; de zegelkosten houde men direct af. Boeking en opzending der kwitanties. Bij uitbetaling gebruike men de dag boekkolommen 10 en 13; in Groot boek III legge men een speciale reke ning „Evacuatiespaarders" aan, welke wordt gedebiteerd. Men vermelde bij elke uitbetaling den naam der boe renleenbank, het nummer van het boekje, naam en woonplaats van den spaarder. De kwitanties, waarop uitbetaling heeft plaats gehad, zende men op naar de C.C.B. te Eindhoven. Bij op zending wordt het totaalbedrag ge boekt in de dagboekkolommen 10-13 (C.C.B.) en 5-8 (speciale rekening). De C.C.B. wordt aldus gedebiteerd en de speciale rekening „Evacuatie spaarders gecrediteerd. Deze speciale rekening loopt dus regelmatig glad. U ontvangt van de Centrale Bank onmiddellijk nadat zij de betaalde kwitanties heeft ontvangen een cre- ditopgave. Voor de goede orde merken wij op, dat deze evacuatieregeling slechts be trekking heeft op spaar-rekeningen, niet op loopende rekeningen. Mocht zich een loopende rekeninghouder eener boerenleenbank aan Uwe kas vervoegen, dan dient U ons eerst om advies te vragen. BOEREN=HYPOTHEEKBANK. Wij wijzen er bij deze op. dat de nummers der op 16 December 1943 uitgelote en per 1 April-' 1944 aflos baar gestelde pandbrieven der N.V. Boeren-Hypotheekbank bekend zijn gemaakt op de bij no. 320 onzer „Mededeelingen" (Berichten) gevoeg de en daartoe behoorende uitlotings- lijst.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1944 | | pagina 4