BERICHTEN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN No. 321. FEBRUARI 1944 Betreft? Rente-Contingenteering» (TER GEDEELTELIJKE VERVANGING VAN DE VROEGERE „MEDEDEELINGEN") (Uitsluitend bestemd voor de aangesloten Boerenleenbanken) Reeds vele boerenleenbanken hebben hun renteregeling en contingenteering voor 1944 na overleg met de C.C.B. vastgesteld. Andere boerenleenbanken zijn hiermede nog bezig of zijn nog met de C.C.B. in overleg. De ervaring, opgedaan bij de gedach- tenwisseling en correspondentie over de wijze van renteregeling en con tingenteering, geeft ons aanleiding tot de volgende aanteekeningen: 1. Meermalen blijkt ons, dat de kas sier eener bank de rentecirculaires en de toelichting alsmede de over de renteregeling en contingenteering in den loop van 1943 in de „Mededeelin- gen" gedane uiteenzettingen niet vol doende heeft gelezen en bestudeerd. Wij geven de beheerders en kassiers in overweging, om alvorens voor 1944 een stelsel van contingenteering te be palen, eerst eens rustig de „Mededee- lingen" van 1943 door te kijken. Op deze wijze zult U beter Uw stand punt kunnen bepalen en de strekking der contingenteering beter kunnen aanvoelen. 2. Meermalen blijkt, dat een boeren leenbank te weinig rekening houdt met het feit, dat de C.C.B. aan de bank voorshands over alle op of na 1 Januari 1944 bij haar gestorte of bijgeboekte bedragen slechts U4°/o rente vergoedt. Iedere bank moet haar contingenteering voor de spaarders en loopende rekeninghouders dus zooda nig bepalen, dat zij in doorsnede op den nieuwen geldtoevloed in 1944 geen verlies lijdt, doch integendeel daaraan een matige winst ontleent. Iedere bank moet de contingenteering op de oude inlagen van vóór 31 Decem ber 1943 zoodanig ruim bepalen, dat zij aan nieuwe leden en inleggers ten minste over een matig bedrag van bijv. tenminste 500.— a 1000.—, aan jeugdspaarders van bijv. 100. a 300.de normale rente kan ver goeden. Indien aan nieuwe leden en inleggers over hun geheele saldo slechts Yi a l°/o rente wordt ver goed, is er geen voldoende prikkel aanwezig, om tot het lidmaatschap toe te treden en aldus het draagvlak der bank te helpen versterken. 3. Meerdere banken doen o.a. een contingenteeringsvoorstel in den vol genden geest: „Voor nieuwe inlagen boven 500.1Uit den verderen tekst van hun brief valt dan door ons niet af te leiden of het de bedoeling is, dat voor alle nieuwe inlagen tot 500.de volle rente wordt vergoed en daarboven 1% danwel: of voor inlagen van nieuwe inleggers boven 500.l°/o wordt vergoed. Boven dien blijkt uit een dergelijk voorstel niet wat onder „nieuwe inlagen" wordt verstaan, indien niet duidelijk wordt aangegeven bijv. „Onder nieu we inlagen worden verstaan inlagen gedaan na 1 Januari 194..". Indien de kassier zich in zijn brieven duide lijk uitdrukt, desnoods door een voor-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1944 | | pagina 1