MAANDELIJKSCHE MEDEDEELINGEN No. 184. NOVEMBER 1931. VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN De afsluiting van het dagboek per 31 December en de jaarlijksche controle. Bij het einde van het boekjaar 1931 vestigen wij nogmaals de aandacht van de beheerders onzer plaatselijke Boerenleenbanken op het vols gende: 1. Op 31 December of op 1 Januari, voordat er transacties hebben plaats gehad, gelieve men een behoorlijke kasscontröle te houden, welke op gewone wijze wordt aangeteekend in dagboek en notulenregister. 2. De Kassier sluit het dagboek per 31 Decem ber zoodanig af, dat er slechts ruimte open gelaten wordt voor de sluitposten betreffende de afrekening der C. C. B., voor de bij te schrijven rente en voor het aanbrengen van eventueele herstellingen. De transacties, welke invloed hebben op het kassaldo, moeten in het nieuwe jaar verant woord worden en wel op den juisten datum. Zie in deze „Mededeelingen" no. 161, blz. 2013 e. v. 3. Bij den aanvang van het nieuwe boekjaar worden alle boekjes nauwkeurig gecontrós

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1931 | | pagina 1