MAANDELIJKSCHË MEDEDEELINGEN No- 183. QCTOBER 1931. VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN De Boerenleenbanken en de crisis in den Landbouw. Wij hebben een dringend verzoek aan al de Beheers ders onzer aangesloten Boerenleenbanken. En dit is, om aan het Bestuur der Centrale Boerens leenbank alle aanvragen bekend te maken van leden van Boerenleenbanken, die wegens de crisis niet, of niet ten volle zijn kunnen ingewilligd worden. Het is van zeer veel belang dat het Bestuur der Cens trale Bank op de hoogte is en op de hoogte blijft van de credietbehoefte en de credietvoorziening van de Boeren en Tuinders, zoowel om aan andere lichamen inlichtingen te geven, als ook om zelf middelen te bes ramen, op welke wijze aan de credietbehoefte voldaan kan worden. En daarom zal het Centraal Bestuur de Besturen der plaatselijke Boerenleenbanken zeer dankbaar zijn, indien het meer inlichtingen verstrekt dan de opgave van geweigerde credieten, wijl het in dezen tijd herhaaldelijk zal voorkomen, dat geen ere* dieten aangevraagd worden omdat de betrokken pers soon geen borgen kan vinden of omdat hij toch de zekerheid heeft, dat zijne aanvrage zou geweigerd wors den. Zooals wij vroeger in deze Mededeelingen reeds hebs ben uiteengezet, moeten de Boerenleenbanken, vooral in dezen tijd, zorgen de soliede credietinstellingen te blijven, die zij altijd geweest zijn; daarom mogen zij geen risico's op zich nemen, die zij niet kunnen dragen,

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1931 | | pagina 1