MAANDELIJKSCHE MEDEDEELINGEN No. 181. AUGUSTUS 1931. VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN Dc Rijkspostspaarbank en de Boerenleenbanken. Den len April was het 50 jaar geleden, dat de Rijks* postspaarbank in werking trad. Dit feit is terecht met veel waardeering herdacht. De Rijkspostspaarbank immers is een weldaad geweest, vooral voor de groote steden en voor het platteland. Zij heeft de spaarzaamheid bevorderd, door de vermenig* vuldiging van de gelegenheden waar men veilig kan sparen. In 1881 waren op de meeste dorpen geen spaarbanken, zoodat de openstelling der hulp*postkantoren voor den dienst der Rijkspostspaarbank een uitkomst was. Veel is er dan ook van gebruik gemaakt totdat de Boeren* leenbanken werden opgericht, die voor het platteland van grooter beteekenis waren dan de Rijkspostspaar* bank. De Boerenleenbanken waren spaarbanken, maar tege* lijkertijd voorschotbanken. Bij de propaganda voor de oprichting van Boerenleen* banken werd meermalen over de Rijkspostspaarbank gesproken, en wel in dezen zin: De Rijkspostspaarbank is een zeer mooie instelling; men kan er sparen. Maal ais iemand geld noodig heeft en hij gaat naar de Rijks* postspaarbank om een voorschot te vragen, dan is er niemand thuis. En als hij dan ook zegt, dat hij vroeger bij de Rijks*

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1931 | | pagina 1