MAANDELIJKSCHE MEDEDEELINGEN No. 179. JUNI 1931. VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN KORT VERSLAG der Algemecne Vergadering van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank, gehouden te Eindhoven den 8 Juni 1931. Voorzitter Mr. Th. Aquarius, president van den Raad van Toezicht. De Voorzitter opent de vergadering met den Christen lijken groet: „Geloofd zij Jezus Christus". Met veel genoegen heet hij allen welkom en deelt mede, dat hij de opmerking, in de vorige algemeene vergadering over het vergaderlokaal gemaakt, heeft ter harte genomen en dat wij daarom weder in den Volkss bond onze tenten hebben opgeslagen. Hij hoopt dan niet alleen op een aangenaam samen» zijn, maar dat ook weder onder Gods zegen al zulke besluiten zullen worden genomen, die in het belang van onze bank noodig zijn. Hij gaat dan verder als volgt: Al degenen, die aan de bevordering van dien bloei en groei in het afgeloopen jaar hun krachten hebben gewijd, zeg ik van deze plaats daarvoor dank. En ik herdenk hierbij speciaal al degenen, die ons door den dood zijn ontvallen. En onder dezen denk ik vooral aan hem, die ons zoo snel is ontrukt, Henri Trienekens, mijn zeer verdienstelijk medelid van den Raad van Toezicht onzer Centrale Bank. In velerlei belangrijke

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1931 | | pagina 1