MAANDEUJKSCHE MEDEDEELINGEN No. 178. MEI 1931. VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN Algemeene Vergadering van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank. De Algemeene Vergadering van de Coöp. Centrale Boerenleenbank zal gehouden worden te Eindhoven op Maandag 8 Juni 1931 in het gebouw van den R. K. Volksbond. Voor Boerenleenbanken, welker Statutenwijziging vol gens model-1927 is tot stand gekomen, mag geen Kassier als stemgerechtigd afgevaardigde optreden. Niettemin zal de aanwezigheid ook van niet-stem- gerechtigde Kassiers op prijs worden gesteld: zij kun= nen aan alle besprekingen deelnemen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1931 | | pagina 1