MAANDELIJKSCHE MEDEDEELINGEN No. 175. FEBRUARI 1931. VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN De Zeereerwaarde Heer Th. van der Marck, 25 jaar Geestelijk Adviseur. Op 19 Januari 1.1. herdacht de Zeer Eerwaarde Heer Th. v. d. Marck, secretaris van het Bisdom Roermond, den dag, waarop hij voor 25 jaren werd benoemd tot Geestelijk Adviseur der Coöperatieve Centrale Boeren* leenbank. Bij gelegenheid van dit jubileum mag een hartelijk woordi van gelukwensch zeker niet ontbreken in deze „Mededeelingen", Want groot zijn de verdien* sten, die Rector v. d. Marck zich in den loop der jaren heeft verworven voor de zaak der boeren in het alge* meen en voor het landbouwcrediet in het bijzonder. Toen hij immers benoemd werd tot Geestelijk Adviseur der Centrale Bank, was dit niet zijn eerste contact met de Boerenleenbanken, maar veeleer de afsluiting van een eerste periode zijner werkzaamheden als pionier van het Raiffeisen*systeem in Nederland. Reeds in de eerste voorbereidingen voor de oprichting der Boeren* leenbanken in ons land had hij een groot aandeel gehad als lid der Commissie, die in het leven was geroepen, om de stichting van Boerenleenbanken voor te bereiden en toen de Centrale Boerenleenbank geboren werd, stond hij dan ook mede aan de wieg. Onafgebroken heeft hij sedert dien zijn daadwerkelijke belangstelling en liefde aan de zaak van 'het landbouwcrediet gegeven, eerst als lid van den Raad van Toezicht, daarna sedert 1906 als Geestelijk Adviseur. Wat hij heeft gedaan als bevorderaar van de uitbrei*

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1931 | | pagina 1