MAANDELIJKSCHE MEDEDEELINGEN No. 125. NOVEMBER 1926. VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN EINDHOVEN, December 1926. Aan onze aangesloten Boerenleenbanken. Mijne Heeren, Wij hebben in onze Mededeelingen reeds meer dan eens de aandacht gevestigd op het weekblad van den R. K. Nederlandschen Boeren* en Tuindersbond: „De R. K. Boerenstand". Dit zeer goed geredigeerde blad bedoelt te zijn het orgaan dat onze boeren en tuinders naast het blad dat zij ontvangen vanwege hun stands* organisatie (Weekblad N. C. B., Land en Vee, Boeren* en Tuindersblad), op de hoogte zal houden van al het wetenswaardige, dat op economisch, sociaal en organisa* torisch gebied in Binnen* en Buitenland voorvalt. Zij blijven daardoor meer en beter op de hoogte van allerlei aangelegenheden, die zoowel voor den boer en tuinder persoonlijk, voor zijn bedrijf en zijn organisatie van be= lang zijn. Niet alleen worden in „De R. K. Boerenstand" allerlei zaken behandeld, die uit technisch oogpunt en voor de vakbelangen van boer en tuinder van gewicht zijn, maar ook worden er tal van aangelegenheden van meer alge* meenen aard in besproken. Wij kunnen de lezing van dit blad niet genoeg aanbevelen, dat zooals U bekend is, ook tevens het officieel orgaan onzer organisatie is. Wij zijn er van overtuigd, dat het zeer veel bijgedragen

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1926 | | pagina 1