MAANDELIJKSCHE MEDEDEELINGEN No. 123. SEPTEMBER 1926. VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN EINDHOVEN, September 1926. Aan de Besturen der bij onze Centrale aangesloten Boerenleenbanken. L. S. De moeilijkheden, die de uitvoer van landbouwpro* ducten naar verscheidene landen ondervindt, heeft een ongunstigen invloed uitgeoefend op onzen land* en tuin* bouw, vooral in die streken, welke het meest op den uit* voer van land* en tuinbouwproducten zijn aangewezen. En het ergste is, dat niemand zal kunnen zeggen, wanneer in dezen toestand verandering zal komen, zoodat men erop bedacht moet zijn, dat de ongunstige invloed van den bemoeilijkten uitvoer nog langen tijd kan voort* duren. Onder deze omstandigheid acht het Bestuur dei- Centrale Boerenleenbank zich verplicht, de aandacht der Besturen van de aangesloten Boerenleenbanken te vestigen op de credietverleening, welke waarschijnlijk door den bovenbedoelden toestand kan noodig worden. De Boerenleenbanken hebben tot doel, hunne leden te helpen orn hun bedrijf in stand te houden en zoo mogelijk te verbeteren, maar steeds onder voorwaarde, dat de Boerenleenbank zelf sterk en krachtig blijve, zoo* dat geen credieten mogen gegeven worden, indien de Be* sturen niet ten volle overtuigd zijn, dat de geleende gelden zullen teruggegeven worden. Daarom moeten, vooral in dezen tijd, de Besturen zich nauwgezet hoüden aan de bekende en beproefde regelen van het land* en tuinbouwcrediet, want wat zou het baten, enkele per*

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1926 | | pagina 1