MAANDELIJKSCHE MEDEDEELINGËN No. 122. AUGUSTUS 1926. VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN F. J. M. KESSELS, Directeur van de Coöp. Centrale Boerenleenbank te Eindhoven. Den len Augustus was het 25 jaren geleden, dat de heer F. J. M. Kessels verbonden werd aan het personeel der Centrale Boerenleenbank. Bij zijne aanstelling vormde hij met den betreurden Directeur J. F. Berk* vens z.g., het geheele administratief personeel van de Centrale Boerenleenbank, die bij zijne komst slechts een zestigtal aangesloten boerenleenbanken telde. De heer Kessels heeft derhalve de geheele ontwikkeling van de boerenleenbanken medegemaakt onder de des* kundige leiding van den heer Berkvens, wiens rechter* hand hij was en bleef, hoe zich de zaken der Centrale Boerenleenbank ook uitbreidden. Bij het plotseling overlijden van den Directeur Berk* vens was de heer Kessels Kassier van de Centrale Boe* renleenbank, en de eerstaanwezende na den Directeur. Terstond werd hij aangesteld tot waarnemend Directeur en na korten tijd vond de definitieve benoeming tot Directeur plaats. De knappe en ijverige werker, die de heer Kessels steeds geweest was, kon zich thans in al zijn energie en kracht ontwikkelen. In de moeilijke na*oorlogsjaren heeft hij het Bestuur der Centrale Boerenleenbank trouw en met de hoogste plichtsbetrachting ter zijde'gestaan, en heeft hij zulke onvermoeibare werkkracht ontwik* keld, dat het zéker voor geen gering deel aan hem te

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1926 | | pagina 1