MAANDELIJKSCHE MEDEDEEL! NGEN No. 119. MEI 1926. VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN Coöperatieve Centrale Boerenleenbank» Eindhoven. EINDHOVEN, Mei 1926. Aan onze aangesloten Boerenleenbanken, L. S. In de Algemeene Vergadering van 15 Juni 1925 wer* den op voorstel van Bestuur en Raad van Toezicht de Statuten onzer Centrale zoodanig gewijzigd, dat het mogelijk werd gemaakt de Directie uit meer dan een persoon te doen bestaan. Aanleiding tot deze wijziging was het feit, dat de werkzaamheden, verbonden aan de Directie van onze Instelling, gestadig grooter en meer omvangrijker werden. Geleidelijk breidden zij' zich zoover uit, dat het zelfs voor iemand met den grooten werklust als den tegenwoordigen Directeur, den Heer Kessels, op den duur niet wel doenlijk was alleen de verantwoordelijkheid voor den geregelden gang va?n zaken te dragen, ook al werd hij daarbij ter zijde ge* staan door een staf van personeel, dat met veel toewij* ding en diep gevoeld plichtsbesef zijn taak vervult. Deze overweging heeft het Bestuur doen besluiten met ingang van 1 Juli 1926 als tweeden Directeur der Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te benoemen: den Heer Mr. V. G. G. M. DUBOIS, die tot dusver als Secretaris van het Bestuur en* Chef der Inspectie aan onze Instelling verbonden was.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1926 | | pagina 1