MAANDELIJKSCHE MEDEDEELINGEN No. 118. APRIL 1926. VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN Verlies- en winstrekening over 1925 van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank. Het is een aangename taak als men aan de aangeslo* ten Boerenleenbanken de mededeeling kan doen, dat de Centrale Boerenleenbank een goed jaar gehad heeft. Want de kracht der Centrale organisatie is een mach* tige ruggesteun voor de plaatselijke Boerenleenbanken. En hoe hooger het Reservefonds stijgt, des te zekerder zijn de aangesloten Boerenleenbanken, dat het aandee* lenkapitaal, door de Boerenleenbanken genomen, en de daaraan verbonden aansprakelijkheid voor haar geen gevaar oplevert Daarom is het voor de geheele orga* nisatie, zoowel voor de Centrale als voor de plaatse* lijke Boerenleenbanken, van de hoogste beteekenis, dat de Reservefondsen steeds toenemen. In het afgeloopen jaar is de rentevoet gedaald, en als gevolg hiervan is de koers der effecten gestegen: de koerswinst op de effecten is zoo groot, als in geen enkel jaar te voren. En toch, als men samentelt wat in de verloopen 27 jaren door de Centrale Bank als koers* verlies is moeten afgeschreven worden, dan is ook nu nog op het Effectenfonds meer verloren dan gewonnen. Hieruit blijkt, dat de thans bestaande flinke Reserve in het 27*jarig bestaan der Centrale Bank in het bedrijf verdiend is.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1926 | | pagina 1